Кой е тук?
В момента 9 госта онлайн
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Петък, 06 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow Е arrow ЕЧЕ­МИК
ЕЧЕ­МИК Печат Е-мейл
15 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Ече­ми­кът е ос­т­ро и мно­го бо­лез­не­но гной­но въз­па­ле­ние на слъз­на жле­за или кос­мен фо­ли­кул на миг­ле­ния ръб. Ече­ми­кът чес­то ре­ци­ди­ви­ра, осо­бе­но при хо­ра, стра­да­щи от на­ру­ше­ние в хра­нос­ми­ла­не­то.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Ече­ми­кът въз­ник­ва при мно­го емо­ци­о­на­лен чо­век, на ко­го­то му е труд­но да об­ра­бо­ти то­ва, ко­е­то виж­да око­ло се­бе. То­ва, ко­е­то виж­да – пре­диз­вик­ва смай­ва­не. Та­къв чо­век ис­ка да виж­да са­мо то­ва, ко­е­то се от­на­ся до не­го­ва­та дей­ност. Той се стре­ми да кон­т­ро­ли­ра случ­ва­що­то се. Из­пит­ва гняв и раз­д­раз­не­ние, ко­га­то от­к­рие, че дру­ги­те гле­дат на не­ща­та раз­лич­но.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Ече­ми­кът ти каз­ва, че тряб­ва да се от­на­сяш с по-го­ля­ма тър­пи­мост към то­ва, ко­е­то виж­даш око­ло се­бе си. До­ри, ко­га­то не ти се ха­рес­ва ви­дя­но­то, тряб­ва да раз­бе­реш, че в жи­во­та е не­въз­мож­но да се кон­т­ро­ли­ра всич­ко. В най-доб­ри­я слу­чай мо­жеш да кон­т­ро­ли­раш са­мо се­бе си. В съ­що­то вре­ме мо­жеш да се от­пус­неш и да се на­у­чиш да гле­даш хо­ра­та със сър­це­то си – то­ва ще ти по­мог­не да ги обик­неш и да се при­ми­риш с то­ва, че те имат друг пог­лед на не­ща­та.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |