Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Неделя, 15 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow З arrow ЗА­ЕК­ВА­НЕ
ЗА­ЕК­ВА­НЕ Печат Е-мейл
15 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     За­ек­ва­не­то е де­фект на реч­та, кой­то се про­я­вя­ва пре­и­му­щес­т­ве­но в дет­с­ка въз­раст и чес­то се за­паз­ва в про­те­же­ние на це­лия жи­вот.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     За­ек­ва­щи­ят в мла­дост­та си мно­го се е стра­ху­вал да из­ра­зя­ва сво­и­те пот­реб­нос­ти и же­ла­ния. Той се е бо­ял от те­зи, ко­и­то са пред­с­тав­ля­ва­ли власт­та за не­го; осо­бе­но страш­но му е би­ло, ко­га­то се е налагало не­що да про­я­ви или из­ка­же.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Вре­ме е да осъз­на­еш, че имаш пра­во да из­каз­ваш сво­и­те же­ла­ния, да­же, ако гла­ва­та ти каз­ва, че то­ва е не­ра­зум­но или, ако се бо­иш, че ня­кой ще при­е­ме тво­и­те же­ла­ния за не­дос­та­тъч­но за­кон­ни. Ти не си длъ­жен да се оп­рав­да­ваш пред ни­ко­го. Мо­жеш да си поз­во­лиш всич­ко, ко­е­то ис­каш, тъй ка­то във все­ки слу­чай ще тряб­ва да при­е­меш от­го­вор­ност­та за пос­лед­с­т­вия­­та от твоя из­бор. Та­ка пос­тъп­ват всич­ки хо­ра.

     Ти смя­таш дру­ги­те за влас­т­ни, но в теб са­мия има влас­т­ност, ко­я­то се опит­ва да се про­я­ви. Вед­на­га след ка­то осъз­наеш­, че та­зи влас­т­ност не е свър­за­на със зло и да­же е спо­соб­на да ти по­мог­не да се са­мо­ут­вър­диш, то­ва ще те при­ми­ри с то­зи, ко­го­то счи­таш за влас­тен.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |