Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Понеделник, 09 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow З arrow ЗАТ­ЛЪС­ТЯ­ВА­НЕ
ЗАТ­ЛЪС­ТЯ­ВА­НЕ Печат Е-мейл
15 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Зат­лъс­тя­ва­не­то е из­лиш­но от­ла­га­не на маз­ни­ни в тъ­ка­ни­те на ор­га­низ­ма. Зат­лъс­тя­ва­не­то се счи­та за проб­лем, ко­га­то предс­тав­ля­ва не­пос­ред­с­т­ве­на зап­ла­ха за здра­ве­то.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Зат­лъс­тя­ва­не­то мо­же да има раз­лич­ни при­чи­ни, но във все­ки слу­чай, стра­да­щи­ят от зат­лъс­тя­ва­не е пре­жи­вял мно­го уни­же­ния в дет­с­т­во­то или в юно­шес­т­во­то си и до се­га из­пит­ва страх да не се ока­же в срам­на за не­го си­ту­а­ция или да не пос­та­ви друг в та­ка­ва. Из­ли­ше­кът на тег­ло се явя­ва за та­къв чо­век сво­е­го ро­да за­щи­та от те­зи, ко­и­то изис­к­ват твър­де мно­го, из­пол­з­вай­ки фак­та, че не мо­же да ка­же “не” и е скло­нен да по­е­ме всич­ко на пле­щи­те си.

     Въз­мож­но е съ­що то­зи чо­век чес­то и мно­го дъл­го да се чувст­­ва при­тис­нат меж­ду два­ма дру­ги. Той с всич­ки си­ли се ста­рае да нап­ра­ви щас­т­ли­ви те­зи хо­ра. Кол­ко­то по-сил­но е же­ла­ни­е­то да нап­ра­ви дру­ги­те щас­т­ли­ви, тол­ко­ва по-труд­но му е да осъз­нае соб­с­т­ве­ни­те си пот­реб­нос­ти.

     Мно­го чес­то се по­лу­ча­ва та­ка, че чо­век нат­руп­ва ки­лог­ра­ми, за­що­то не же­лае да из­г­леж­да прив­ле­ка­тел­но в очи­те на про­ти­во­по­лож­ния пол, тъй ка­то се бои, че ще бъ­де от­х­вър­лен или сам ня­ма да мо­же да ка­же “ не”. От зат­лъс­тя­ва­не стра­дат съ­що та­ка хо­ра, ко­и­то се стре­мят да за­е­мат сво­е­то мяс­то в жи­во­та, но счи­тат то­зи стре­меж за нез­д­рав и неп­ри­ли­чен. Те не осъз­на­ват, че са ве­че дос­та­тъч­но пре­ус­пе­ли в то­ва (ня­мам пред­вид, че фи­зи­чес­ки за­е­мат мно­го мяс­то).

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Мо­и­те наб­лю­де­ния по­каз­ват, че чо­век, стра­дащ от зат­лъс­тя­ва­не, труд­но обек­тив­но оце­ня­ва си­ла­та на сво­я­та из­вън­ред­на чув­с­т­ви­тел­ност. Спо­со­бен ли си доб­ре да раз­г­ле­даш всич­ки час­ти на тя­ло­то си в ог­ле­да­ло­то?

     Спо­соб­ност­та да раз­г­леж­даш сво­е­то фи­зи­чес­ко тя­ло е не­пос­ред­с­т­ве­но свър­за­на със спо­соб­ност­та да раз­г­леж­даш се­бе си на дру­ги ни­ва, то­ест със спо­соб­ност­та за ана­лиз на сво­е­то вът­реш­но със­то­я­ние. Ако ти ня­маш та­ка­ва спо­соб­ност, ня­ма да ус­пе­еш да на­ме­риш ис­тин­с­ка­та при­чи­на за сво­е­то зат­лъс­тя­ва­не. Имен­но зато­ва та­зи ста­тия мо­же да пре­диз­ви­ка в теб вът­реш­но съп­ро­тив­ле­ние. Ако то­ва се слу­чи, пос­та­рай се да я про­че­теш в соб­с­т­вен ри­тъм ня­кол­ко пъ­ти и да вник­неш в сми­съ­ла й.

     Пре­жи­вял в дет­с­т­во­то или в юно­шес­т­во­то ня­как­во сил­но уни­же­ние, ти си ре­шил ви­на­ги да бъ­деш нащ­рек и по­ве­че да не да­ваш ни­ко­му по­вод да из­де­ва­тел­с­т­ва над теб. Ти смяташ на вся­ка це­на да ста­неш мно­го до­бър чо­век и за­то­ва по­е­маш на ра­ме­не­те си тол­ко­ва мно­го гри­жи. Вре­ме е да се на­у­чиш да прие­маш, без да се за­мис­ляш, че не­що от ня­ко­го от­не­маш или зае­маш и ра­но или къс­но ще тряб­ва да го вър­неш или пла­тиш.                                      Съ­вет­вам те в края на все­ки ден вни­ма­тел­но да ана­ли­зи­раш всич­ко, ко­е­то се е слу­чи­ло през то­зи ден, и да от­бе­ле­жиш то­ва, ко­е­то мо­же да е свър­за­но с уни­же­ние и срам. След то­ва тряб­ва да се за­пи­таш, на­ис­ти­на ли от­бе­ля­за­но­то от теб, е свър­за­но с те­зи чув­с­т­ва. Про­ве­ри то­ва и с по­мощ­та на дру­ги хо­ра.

     Кол­ко­то се мо­же по-чес­то си за­да­вай въп­ро­са: ”Как­во ис­кам в дейс­т­ви­тел­ност?” пре­ди да от­го­во­риш с “да” на мол­ба­та на дру­ги хо­ра или да пред­ло­жиш ус­лу­ги­те си. От то­ва ня­ма по-мал­ко да те оби­чат и ува­жа­ват. Нап­ро­тив, хо­ра­та ще раз­бе­рат, че ти сам ува­жа­ваш се­бе си и ще за­поч­нат да те ува­жа­ват по­ве­че. Поз­во­ли си да бъ­деш зна­чи­ма фи­гу­ра в жи­во­та на хо­ра­та, ко­и­то оби­чаш. По­яв­р­вай в сво­я­та зна­чи­мост.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |