Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Четвъртък, 05 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow И arrow ИЗ­ТО­ЩЕ­НИЕ
ИЗ­ТО­ЩЕ­НИЕ Печат Е-мейл
15 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Из­то­ще­ни­е­то (или ПРО­ФЕ­СИ­О­НАЛ­НО­ТО ИЗ­ТО­ЩЕ­НИЕ) въз­ник­ва при сил­ни емо­ци­о­нал­ни и фи­зи­чес­ки на­то­вяр­ва­ния и се съп­ро­вож­да от за­гу­ба на ра­бо­тос­по­соб­ност, а съ­що мно­го чес­то и от без­по­койс­т­во или деп­ре­сия. Сим­п­то­ми на из­то­ще­ние­то се явя­ват по­ви­ше­на умо­ря­е­мост, за­гу­ба на вкус към жи­во­та и сек­су­ал­но­то вле­че­ние. У чо­век, стра­дащ от из­то­ще­ние, въз­ник­ва чув­с­т­во­то, че се сра­жа­ва с ма­ши­на, със сис­те­ма, с не­що мно­го го­ля­мо и не­по­бе­ди­мо. Из­то­ще­ни­е­то най-чес­то се наб­лю­да­ва у ръ­ко­во­ди­те­ли, ме­ди­цин­с­ки сес­т­ри, учи­те­ли, а съ­що и при пред­с­та­ви­те­ли на дру­ги про­фе­сии, ра­бо­те­щи в със­та­ва на круп­ни ор­га­ни­за­ци­он­ни струк­ту­ри. Из­то­ще­ни­е­то чес­то се бър­ка с деп­ре­сия. За раз­ли­чи­е­то меж­ду те­зи за­бо­ля­ва­ния мо­же­те да на­у­чи­те от ста­ти­я­тя ДЕП­РЕ­СИЯ.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Спо­ред мо­и­те наб­лю­де­ния, от из­то­ще­ние най-чес­то стра­да то­зи, кой­то се на­ми­ра в ло­ши от­но­ше­ния със своя ро­ди­тел от съ­щия пол. В дет­с­т­во­то и юно­шес­т­во­то то­зи чо­век е ис­кал да нап­ра­ви бла­гоп­ри­ят­но впе­чат­ле­ние на своя ба­ща или май­ка, ка­то вся­чес­ки му/ й е угаж­дал, но та­ка и не е по­лу­чил же­ла­но­то приз­на­ние. Та­ки­ва хо­ра обик­но­ве­но се чув­с­т­ват за­ви­си­ми и без­по­мощ­ни. Невяр­вай­ки на сво­я­та са­мос­то­я­тел­на зна­чи­мост, те обик­но­ве­но ра­бо­тят с всич­ки си­ли, ка­то че ли се опит­ват ня­ко­му да до­ка­жат не­що. Те бър­кат ПРА­ВЯ с БЪ­ДА.

     Обик­но­ве­но имат ре­пу­та­ция на ра­бо­те­щи хо­ра и въп­ре­ки то­ва чес­то им се стру­ва, че тех­ни­те уси­лия се въз­п­ри­е­мат ка­то за­дъл­же­ние. Те очак­ват от жи­во­та твър­де мно­го и се чув­с­т­ват са­мот­ни, ко­га­то ни­кой не приз­на­ва или не це­ни ре­зул­та­ти­те от тях­на­та дей­ност. В края на кра­и­ща­та се ра­зо­ча­ро­ват и го­во­рят за се­бе си: “Ко­му, по дя­во­ли­те, е не­об­хо­ди­мо то­ва, ко­е­то пра­вя?”След ко­е­то гу­бят вя­ра в се­бе си, за­поч­ват да се чув­с­т­ват без­по­мощ­ни и бър­зо се пре­да­ват. По­ве­че ни­що не мо­гат да нап­ра­вят; да­же още по­ве­че – ня­мат и же­ла­ние да пра­вят как­во­то и да би­ло.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Ако всич­ко ка­за­но по-го­ре се от­на­ся до теб, пос­та­рай се кол­ко­то мо­же по-бър­зо да се вгле­даш и да приз­на­еш пред се­бе си ка­къв СИ в дейс­т­ви­тел­ност. Ня­ко­га си ре­шил, че кол­ко­то по­ве­че ра­бо­тиш, тол­ко­ва по-сил­но ще те оби­чат ро­ди­те­ли­те ти. Се­га са­мо ти сам мо­жеш да се из­ба­виш от то­ва заб­луж­де­ние. Ни­то един чо­век в све­та, вклю­чи­тел­но и ти са­мият, ня­ма пра­во да ти за­по­вяд­ва да ска­чаш по-ви­со­ко от гла­ва­та си. Да оби­чаш се­бе си – оз­на­ча­ва да приз­на­еш сво­и­те спо­соб­нос­ти, въз­мож­нос­ти и сла­бос­ти, а за­ед­но с то­ва и всич­ки про­из­ти­ча­щи от то­ва пос­ле­ди­ци. В слу­чай, че си ос­та­нал с впе­чат­ле­ни­е­то, че един от тво­и­те ро­ди­те­ли е изис­к­вал от теб твър­де мно­го, сбър­кал си. Ти сам си изис­к­вал то­ва от се­бе си. Ко­га­то си по­рас­нал, в ре­зул­тат на пси­хо­ло­ги­чес­ки пре­нос та­къв ро­ди­тел за теб е ста­на­ла тво­я­та ра­бо­та и ти постарому се ста­ра­еш да зас­лу­жиш не­чия лю­бов със сво­е­то ста­ра­ние и тру­до­лю­бие.

     Тряб­ва без от­ла­га­не да пре­раз­г­ле­даш сво­е­то от­но­ше­ние към ра­бо­та­та. Не си за­дъл­жен през ця­ло­то вре­ме да из­вър­ш­ваш под­ви­зи, за да нап­ра­виш впе­чат­ле­ние на на­чал­с­т­во­то, са­мо, за­що­то то чес­то и с удо­вол­с­т­вие изис­к­ва от под­чи­не­ни­те не­въз­мож­но­то. Ти имаш пра­во да ка­же “не”, ако чув­с­т­ваш, че не ти сти­гат си­ли. Чо­век, кой­то знае и от­чи­та пре­де­ли­те на сво­и­те въз­мож­нос­ти, ряд­ко ста­ва обект на кри­ти­ки и въ­об­ще жи­вее по-щас­т­ли­во. Не заб­ра­вяй, че ко­га­то чо­век е щас­т­лив, не­ре­къс­на­то се за­реж­да с енер­гия. Счи­та се, че из­то­ще­ни­е­то пре­диз­ви­ка­но от не­дос­та­тък на енер­гия, в дейс­т­ви­тел­ност е не­дос­та­тък на енер­гия, пре­диз­ви­кана от из­то­ще­ни­те спо­соб­нос­ти на чо­век да оби­ча.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /home/fspeid/public_html/broqch/var/access.php on line 74