Кой е тук?
В момента 1 гост онлайн
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Неделя, 15 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow И arrow ИМ­ПО­ТЕН­ЦИЯ
ИМ­ПО­ТЕН­ЦИЯ Печат Е-мейл
15 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Им­по­тен­ци­я­та е раз­п­рос­т­ра­не­но раз­с­т­ройс­т­во на по­ло­ва­та фун­к­ция при мъ­же­те, при ко­е­то ерек­ци­я­та от­с­лаб­ва до та­ка­ва сте­пен, че по­ло­вия акт ста­ва не­въз­мо­жен.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Все­ки мъж по­не един път в жи­во­та си е по­чув­с­т­вал как­во е то­ва им­по­тен­ция; ме­ха­низ­мът на ерек­ция е мно­го сло­жен и фин, за­то­ва ня­ма ни­що уди­ви­тел­но в то­ва, че от вре­ме на вре­ме от­каз­ва. В им­по­тен­ци­я­та ня­ма ни­що тра­гич­но и ни­що смеш­но. Всич­ко, ко­е­то е не­об­хо­ди­мо да се нап­ра­ви е да се изяс­ни в как­ва кон­к­рет­на си­ту­а­ция се про­я­вя­ва. Пов­та­ря­щи­те се не­у­да­чи с ед­на же­на, мо­гат да бъ­дат обяс­не­ни с под­съз­на­тел­но­то й въз­п­ри­е­ма­не от стра­на на мъ­жа в ка­чес­т­во­то й на май­ка, или че лю­бов­та му към та­зи же­на е ста­на­ло по-въз­ви­ше­на и той не же­лае да го ос­к­вер­ня­ва с плът­с­ки же­ла­ния. Въз­мож­но е съ­що та­ка, мъ­жът да ис­ка да на­ка­же сво­я­та пар­т­ньор­ка и под­съз­на­тел­но из­би­ра та­къв на­чин.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Без­си­ли­е­то в сек­су­ал­на­та сфе­ра го­во­ри за усе­ща­но­то от теб без­си­лие в ня­как­ва си­ту­а­ция, в дру­га сфе­ра от твоя жи­вот и то­ва усе­ща­не ти вре­ди. Хо­ра­та чес­то се чув­с­т­ват без­сил­ни, тъй ка­то твър­де мно­го пре­жи­вя­ват за­ра­ди ня­ко­й друг. В по­доб­ни слу­чаи тряб­ва да пре­дос­та­виш на дру­гия чо­век въз­мож­ност­та сам да се спра­ви със проб­ле­мите си.

     В слу­ча­и­те, ко­га­то им­по­тен­ци­я­та е пре­диз­ви­ка­на от не­у­спешен сек­су­а­лен опит, не тряб­ва да мис­лиш, че този неуспех ще се пов­та­ря от­но­во и от­но­во. Щом прес­та­неш да мис­лиш за то­ва, проб­ле­мът ще из­чез­не.

     Ако из­пол­з­ваш им­по­тен­ци­я­та, за да на­ка­жеш за не­що сво­я­та пар­т­ньор­ка, знай, че на­каз­ваш са­мия се­бе си тъй ка­то бло­ки­рай­ки фи­зи­чес­ките си пот­реб­нос­ти, бло­ки­раш и сво­я­та твор­чес­ка енер­гия. С то­ва из­пит­ваш са­мо сво­е­то его, а не от­но­ше­ни­я­та с пар­ньор­ка­та.

     Да­де­но­то по-го­ре обяс­не­ние в ед­нак­ва сте­пен се от­на­ся и към нес­по­соб­ност­та за еяку­ла­ция. Виж същ ста­ти­я­та ПЕ­НИС (ПРОБ­ЛЕ­МИ).

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /home/fspeid/public_html/broqch/var/access.php on line 74