Кой е тук?
В момента 8 госта онлайн
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Петък, 06 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow И arrow ИШИ­АС
ИШИ­АС Печат Е-мейл
15 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Иши­а­сът е въз­па­ле­ние на се­да­лищ­ния нерв, най-дъл­гият нерв в тя­ло­то на чо­ве­ка. То­зи нерв за­поч­ва от по­яс­ния от­дел на гръб­нач­ния стълб, пре­ми­на­ва през се­да­лиш­ни­те мус­ку­ли, бед­ро­то, ко­ля­но­то и за­вър­ш­ва в стъ­па­ло­то. Иши­а­сът за­поч­ва със сил­на бол­ка в ня­кой учас­тък на нер­ва.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     От въз­па­ле­ние на се­да­лищ­ния нерв обик­но­ве­но стра­да то­зи, кой­то не е уве­рен в сво­е­то бъ­де­ще или из­пит­ва не­о­съз­нат страх да не се ли­ши от па­ри или ня­как­ви ма­те­ри­ал­ни бла­га. Упот­ре­бих ду­ма­та “не­о­съз­нат”, тъй ка­то мо­ят опит по­каз­ва, че ишиа­сът най-чес­то въз­ник­ва в хо­ра, ко­и­то не се нуж­да­ят от ни­що, но мно­го теж­ко би­ха пре­жи­вя­ла за­гу­ба­та на то­ва, ко­е­то имат. В та­къв сми­съл, ко­ре­ни­те на проб­ле­ма са на ни­во имам. Чо­век не го осъз­на­ва, за­що­то смя­та, че не е при­вър­зан към ма­те­ри­ал­ни­те бла­га. Ако той чув­с­т­ва­ше сво­я­та при­вър­за­ност към тях, то­ва би пре­диз­ви­ка­ло чув­с­т­во за ви­на и срам, за­що­то му е вну­ше­но, че лю­бов­та към ма­те­ри­ал­но­то е при­съ­ща са­мо на гру­би­те и без­душ­ни хо­ра. Бол­ка­та в се­да­лиш­ния нерв, го­во­ри съ­що та­ка за оби­да, сдър­жа­на аг­ре­сия и не­же­ла­ние да при­е­меш ня­как­ва идея или чо­век – все в съ­ща­та ма­те­ри­ал­на сфе­ра.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Тво­е­то тя­ло ти каз­ва, че си при­чи­ня­ваш бол­ка със своя на­чин на мис­ле­не. За как­во се на­каз­ваш? Кол­ко­то по-сил­но чувс­т­во за ви­на из­пит­ваш, тол­ко­ва по-сил­на е бол­ка­та. Ка­то на­ча­ло, тряб­ва да осъз­на­еш, че си при­вър­зан към ма­те­ри­ал­ни­те бла­га, пос­ле да да­деш пра­во на та­зи си при­вър­за­ност. Приз­най пред се­бе си, че се стра­ху­ваш да се ли­шиш от тях. В слу­чай, че не мо­жеш по­ве­че да рис­ку­ваш, тъй ка­то мно­го се бо­иш да не из­гу­биш нат­ру­па­но­то, приз­най, че си дос­тиг­нал пре­де­ла на сво­и­те въз­мож­нос­ти и при­е­ми ре­ше­ние от­но­во да пре­ми­неш към дейст­вие, вед­на­га щом то­ва ста­не въз­мож­но.

     По­ве­че не тряб­ва да мис­лиш, че лю­бов­та към зем­ни­те бла­га е по­роч­на или от­в­ра­ти­тел­на. В дейс­т­ви­тел­ност тя е съ­вър­ше­но ес­тес­т­ве­на и свойс­т­ве­на на всич­ки хо­ра. Ко­га­то у теб се поя­ви уве­ре­ност­та в соб­с­т­ве­ни­те спсоб­нос­ти да съз­да­ваш и по­лу­ча­ваш всич­ко, ко­е­то ти е не­об­хо­ди­мо, ще се из­ба­виш от стра­ха да се ли­шиш от нат­ру­па­но­то и мо­жеш да си поз­во­лиш да оби­чаш ма­те­ри­ал­но­то, без да се при­вър­з­ваш към не­го. Що се от­на­ся да оби­да­та, про­че­ти за ета­пи­те на ис­тин­с­ка­та прош­ка в края на кни­га­та. Ис­тин­с­ко­то оп­ро­ще­ние ще ти поз­во­ли да се от­на­сяш с по-го­ля­ма тър­пи­мост към иде­и­те и ха­рак­те­ра на дру­ги хо­ра. По­ве­че ня­ма да ти се стру­ва, че си при­ну­ден да се под­чи­ня­ваш.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |