Кой е тук?
В момента 8 госта онлайн
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Петък, 06 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow К arrow КИ­ХА­НЕ
КИ­ХА­НЕ Печат Е-мейл
15 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Ки­ха­не­то се със­тои от ряз­ко вдиш­ва­не и не­за­бав­но, неп­рои­з­вол­но ряз­ко из­диш­ва­не с пръс­ка­не на кап­чи­ци от но­са и ус­та­та. С по­мощ­та на ки­ха­не­то, ор­га­низ­мът ос­во­бож­да­ва ли­га­ви­ца­та на но­са от из­лиш­ния сек­рет, от­де­лящ се в ре­зул­тат на въз­дейс­т­ви­е­то на прах, ми­риз­ми или ряз­ко спа­да­не на тем­пе­ра­ту­ра­та. Ки­ха­не­то ста­ва проб­лем, ко­га­то при­до­бие прис­тъ­пен ха­рак­тер, то­ест – пов­та­ря се мно­го чес­то.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Тъй ка­то фун­к­ци­я­та на ки­ха­не­то е очис­т­ва­не на ли­га­ви­ца­та на но­са, чо­век, кой­то чес­то ки­ха, е раз­д­раз­нен от друг чо­век или си­ту­а­ция и ис­ка да се из­ба­ви от не­го. Те­зи емо­ции мо­гат да бъ­дат не­о­съз­на­ти.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Ко­га­то за­поч­неш да ки­хаш, пос­та­рай се да си спом­ниш за как­во си мис­лил се­кун­ди или ми­ну­ти пре­ди то­ва и ще на­ме­риш как­во те е драз­ни­ло. Въз­мож­но е да си се ка­нил да кри­ти­ку­ваш. Вмес­то да потис­каш в се­бе си раз­д­раз­не­ни­е­то и кри­ти­ка­та и да се стре­миш да се из­ба­виш от си­ту­а­ци­я­та или чо­ве­ка, пос­та­рай се да на­ме­риш в случ­ва­що­то се не­що по­лез­но за се­бе си. Тряб­ва да се от­бе­ле­жи, че по­ня­ко­га то­ва е не­въз­мож­но, но и в та­ки­ва слу­чаи тряб­ва да тър­сиш пра­вил­ния из­ход. Ако нап­ри­мер се на­ми­раш сред хо­ра, ко­и­то кри­ти­ку­ват друг чо­век, а то­ва те драз­ни, тряб­ва да из­ра­зиш сво­е­то от­но­ше­ние към си­ту­а­ци­я­та и да из­ле­зеш, а не да съ­буж­даш в се­бе си неп­ри­я­зън към те­зи хо­ра.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |