Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Четвъртък, 05 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow К arrow КЛЕ­ПА­ЧИ (БОЛ­КА)
КЛЕ­ПА­ЧИ (БОЛ­КА) Печат Е-мейл
15 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Кле­па­чи­те са под­виж­ни ор­га­ни, за­щи­та­ва­щи очи­те от външ­ни драз­ни­те­ли (прах, студ, сил­на свет­ли­на). Кле­па­чи­те мо­гат да стра­дат от раз­д­раз­ва­не и ек­зе­ми.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Бол­ка­та в кле­па­чи­те го­во­ри за то­ва, че чо­век не се за­щи­та­ва доб­ре от въз­дейс­т­ви­е­то на вън­ш­ни­те фак­то­ри, то­ест твър­де ос­т­ро ре­а­ги­ра на то­ва, ко­е­то виж­да. Въз­мож­но е съ­що та­ка, да не си раз­ре­ша­ва да от­пус­не кле­па­чи, за да от­дъх­не, тъй ка­то се ста­рае да виж­да всич­ко, ни­що да не про­пус­не.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Ако стра­даш от раз­д­раз­не­ни кле­па­чи, тряб­ва да зна­еш, че при­чи­на за то­ва е тво­е­то от­но­ше­ние към случ­ва­що­то се, а не са­мо­то съ­би­тие. Ако не мо­жеш по­ве­че да из­дър­жаш то­ва, ко­е­то се случ­ва, поз­во­ли си да си зат­во­риш очи и да по­чи­неш. От­по­чи­нал ти ще мо­жеш по-уве­ре­но да пос­та­виш сво­и­те изис­к­ва­ния, без да се стре­миш да влас­т­ваш над дру­ги­те и без да очак­ваш те да при­е­мат тво­и­те ис­к­ва­ния. Пос­та­рай се да бъ­деш по-тър­пе­лив. Що се от­на­ся до ек­зе­ма­та или дру­ги кож­ни за­бо­ля­ва­ния на кле­па­чи­те, виж съ­що ста­ти­и­те ЕК­ЗЕ­МА и КО­ЖА (ПРОБ­ЛЕ­МИ).

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка и зак­лю­че­ние

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |