Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Неделя, 15 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow К arrow КО­ЖА (ПРОБ­ЛЕ­МИ)
КО­ЖА (ПРОБ­ЛЕ­МИ) Печат Е-мейл
15 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Ко­жа­та е най-гор­на­та пок­рив­ка на тя­ло­то. Със­тои се от по­вър­х­нос­тен слой (епи­дер­мис) и под­ле­жащ слой (дер­ма). Тя за­щи­та­ва тя­ло­то и обез­пе­ча­ва не­го­вия пос­то­я­нен кон­такт с об­к­ръ­жа­ва­щия свят. Ос­нов­ни­те проб­ле­ми, свър­за­ни с ко­жа­та се опи­са­ни в съ­от­вет­с­т­ва­щи ста­тии на та­зи кни­га.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     На ме­та­фи­зич­но ни­во ко­жа­та по­каз­ва спо­соб­ност­та на чо­век да це­ни се­бе си пред ли­це­то на об­к­ръ­жа­ва­щия го свят. Ка­то об­вив­ка на тя­ло­то, тя от­ра­зя­ва то­ва, ко­е­то чо­век мис­ли за се­бе си. За то­зи, кой­то ис­ка да раз­бе­ре, как­ва е дейс­т­ви­тел­на­та са­мо­о­цен­ка, е дос­та­тъч­но да опи­ше сво­я­та ко­жа. Нап­ри­мер: неж­на­та ко­жа оз­на­ча­ва Аз счи­там се­бе си за не­жен. Ако ко­жа­та е су­ха – виж ста­ти­я­та ИХ­ТИ­О­ЗА.

     Все­ки проб­лем с ко­жа­та го­во­ри за чув­с­т­во­то на срам, ко­е­то чо­век из­пит­ва от се­бе си. Той при­да­ва твър­де го­ля­мо зна­че­ние на то­ва, как­во мис­лят дру­ги­те за не­го. Не си поз­во­ля­ва да бъ­де са­мият се­бе си и твър­де охот­но се от­х­вър­ля. Не­го­ва­та вът­реш­на цялост лес­но се на­ру­ша­ва да­же под сла­би въз­дейс­т­вия от­вън. Та­къв чо­век е мно­го чув­с­т­ви­те­лен към то­ва, ко­е­то се случ­ва око­ло не­го, твър­де лес­но поз­во­ля­ва на дру­ги­те да го уяз­вят и не мо­же да се обик­не та­къв, ка­къв­то е.

     Ко­га­то проб­ле­мът с ко­жа­та се съп­ро­вож­да с от­де­ля­не на гной, то­ва го­во­ри, че чо­век или си­ту­а­ция са ти тол­ко­ва неп­рият­ни, че се опит­ваш да се из­ба­виш от тях с по­мощ­та на то­ва за­бо­ля­ва­не.

     Се­ри­оз­но­то кож­но за­бо­ля­ва­не е от­ли­чен на­чин да се от­де­лиш от хо­ра­та. Ко­жа­та поз­во­ля­ва на чо­век да кон­так­ту­ва с дру­ги­те, но му поз­во­ля­ва и да се изо­ли­ра от тях. Чо­век мо­же тол­ко­ва сил­но да се сра­му­ва от се­бе си, че да се от­ка­же от кон­так­та с дру­ги­те, из­пол­з­вай­ки за­бо­ля­ва­не­то ка­то оп­рав­да­ние – ста­ва не­до­се­га­ем. Той би же­лал да има но­ва ко­жа, то­ест на­пъл­но да се про­ме­ни.

     Ко­га­то чо­век се опит­ва да се сбли­жи с ня­ко­го и се на­тък­ва на рав­но­ду­шие или пре­неб­ре­же­ние, то­ва пре­диз­вик­ва в не­го срам и оби­да, ко­и­то от своя стра­на мо­гат да до­ве­дат до рак на ко­жа­та.

     Ако кож­но­то за­бо­ля­ва­не ка­ра чо­век пос­то­ян­но да се че­ши, виж ста­ти­я­та СЪР­БЕЖ.

     Бо­лест, ко­я­то по­ра­зя­ва са­мо по­вър­х­нос­т­ния слой на ко­жа­та (нап­ри­мер, ВИ­ТИ­ЛИ­ГО), го­во­ри за теж­ко пре­жи­вя­ван раз­рив, раз­дя­ла или прек­ра­тя­ва­не на от­но­ше­ни­я­та. Той се чув­с­т­ва от­х­вър­лен. Та­къв чо­век ви­на­ги жа­ду­ва да е спа­си­тел на дру­ги­те, осо­бе­но на пред­с­та­ви­те­ли­те на про­ти­во­по­лож­ния пол. По­ра­зе­на­та част на тя­ло­то пред­с­тав­ля­ва об­ласт­та на жи­во­та, в ко­я­то след­ва да се тър­си при­чи­на­та за бо­лест­та (нап­ри­мер: по­ра­же­ние на ли­це­то го­во­ри за стрх от за­ту­ба на сво­е­то ли­це). Зна­че­ни­е­то на раз­лич­ни­те час­ти от тво­е­то тя­ло мо­жеш да раз­бе­реш от та­зи кни­га.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Тво­я­та ко­жа е доб­ре ви­ди­ма, как­то за теб са­мия, та­ка и за дру­ги­те. Кол­ко­то по-се­ри­о­зен е проб­ле­мът, тол­ко­ва по-се­ри­оз­но те тре­во­жи от­но­ше­ни­е­то на дру­ги­те към теб са­мия. Тряб­ва да из­ме­ниш сво­и­те пред­с­та­ви за се­бе си. За то­ва е не­об­хо­ди­мо да из­б­ро­иш на лист хар­тия сво­и­те по­ло­жи­тел­ни ка­чес­т­ва и все­ки ден да до­пъл­ваш то­зи спи­сък с един нов пункт. Ако в теб въз­ник­не труд­ност и не ус­пя­ваш да се спра­виш сам, обър­ни се за по­мощ към ня­кой, кой­то те поз­на­ва доб­ре. Кож­но­то за­бо­ля­ва­не е ва­жен сиг­нал за то­ва, че тряб­ва да си да­деш пра­во­то да бъ­деш не­съ­вър­шен и да не се под­це­ня­ваш. Имаш пра­во без чув­с­т­во за ви­на да при­е­маш ре­ше­ние, ко­е­то ще ти поз­во­ли да спа­сиш ко­жа­та си, до­ри, ако ре­ше­ни­е­то не се ха­ре­са на те­зи, ко­и­то оби­чаш. Тво­я­та цен­ност се със­тои в то­ва, ко­е­то се на­ми­ра в сър­це­то ти, в тво­я­та уни­кал­на ин­ди­ви­ду­ал­ност, а не в съ­би­ти­я­та и ве­щи­те от фи­зи­чес­кия свят.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |