Кой е тук?
Приятели
Психология журнал
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Събота, 26 май, 2018 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow К arrow КО­ЖА - ЗА­ЧЕР­ВЯ­ВА­НЕ
КО­ЖА - ЗА­ЧЕР­ВЯ­ВА­НЕ Печат Е-мейл
15 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Да­де­но­то по-до­лу опи­са­ние се от­на­ся до за­чер­вя­ва­не на ко­жа­та, ко­е­то не се съп­ро­вож­да с бол­ка или сър­беж.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     За­чер­вя­ва­не­то на ко­жа­та мо­же да го­во­ри за то­ва, че чо­век се сдър­жа, ста­ра­ей­ки се да съ­от­вет­с­т­ва на ня­ка­къв об­раз и в края на кра­и­ща­та за­поч­ва да се чув­с­т­ва плен­ник на из­б­ра­на­та ро­ля. Той на­сил­ва се­бе си, защото желанието му да съ­от­вет­с­т­ва на съз­да­де­ния от не­го иде­ал е много силно. За да уз­нае в как­ва сфе­ра от жи­во­та чо­век се сдър­жа, тряб­ва да си изяс­ни пред­наз­на­че­ни­е­то на част­та на тя­ло­то, на ко­я­то се по­я­вя­ва за­чер­вя­ва­не.

     У ня­кои хо­ра мно­го чес­то се за­чер­вя­ват ши­я­та и ли­це­то. Ка­то пра­ви­ло, та­ко­ва за­чер­вя­ва­не го­во­ри за вне­зап­но по­чув­с­т­ван страх. То­ва мо­же да бъ­де страх да­ли ще оп­рав­да­е­те очак­ва­ни­я­та на дру­ги­те, то­ест от не­съ­от­вет­с­т­вие с иде­ал­ния об­раз. Та­къв чо­век, обик­но­ве­но труд­но въз­п­ри­е­ма се­бе си та­къв, ка­къв­то е.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Тво­е­то тя­ло ти го­во­ри, че си съз­да­ваш труд­но­дос­ти­жим идеа­л и, че дру­ги­те очак­ват зна­чи­тел­но по-мал­ко, от­кол­ко­то си мис­лиш ти. По­го­во­ри с тях и сам ще се убе­диш в то­ва.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |