Кой е тук?
В момента 1 гост онлайн
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Неделя, 15 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow К arrow КО­СО­ПАД
КО­СО­ПАД Печат Е-мейл
16 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ровка

     На­ша­та ко­са па­да през ця­ло­то вре­ме: кос­ми­те уми­рат и пос­те­пен­но се за­ме­нят с дру­ги. То­ва е ес­тес­т­вен про­цес По­ня­ко­га те за­поч­ват да па­дат твър­де ин­тен­зив­но, зна­чи­тел­но по­ве­че от­кол­ко­то обик­но­ве­но. Ако след то­ва не из­рас­т­ва но­ва ко­са, виж ста­ти­я­та ОП­ЛЕ­ШИ­ВЯ­ВА­НЕ.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Ко­са­та мо­же да па­да, ко­га­то чо­век пре­жи­вя­ва за­гу­ба или се стра­ху­ва да не за­гу­би не­що или ня­ко­го. Та­къв чо­век се отъж­дес­т­вя­ва с то­ва, ко­е­то се стра­ху­ва че ще из­гу­би или ве­че е из­гу­бил и за­то­ва се чув­с­т­ва без­по­мо­щен или са от­чай­ва до та­ка­ва сте­пен, че е го­тов до си ску­би ко­си­те. Въз­мож­но е той да ви­ни се­бе си в то­ва, че в ре­зул­тат на сво­е­то ре­ше­ние е за­гу­бил не­що или е ли­шил от не­що ня­кой друг. Ка­то пра­ви­ло, та­къв чо­век твър­де мно­го се без­по­кои за ма­те­ри­ал­на­та стра­на на своя жи­вот и се бои от чуж­до­то мне­ние, от то­ва как­во ще ка­жат хо­ра­та.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Ако бър­зо ти па­да ко­са­та, по­мис­ли за то­ва, ко­е­то си из­гу­бил или се стра­ху­ваш да не из­гу­биш и ще раз­бе­реш, че та­зи за­гу­ба или страх от за­гу­ба пра­ви тво­е­то по­ве­де­ние не­ес­тес­т­ве­но. То­ва ти вре­ди. Ти в по-го­ля­ма сте­пен се отъж­дес­т­вя­ваш с то­ва, ко­е­то ИМАШ и ПРА­ВИШ, от­кол­ко­то с то­ва кой си ти. Мис­лиш си, че ако ти ИМАШ не­що или ня­ко­го, то дру­ги­те ще счи­тат, че ти си ПО-ДО­БЪР. За­пом­ни, ако Все­ле­на­та взе­ма от твоя жи­вот ня­ко­го или не­що, то за то­ва има се­ри­оз­на при­чи­на.

Не тряб­ва по­ве­че да за­ви­сиш от то­ва, ко­го си за­гу­бил или се бо­иш да не за­гу­биш На­у­чи се на неп­ри­вър­за­ност. Ос­вен то­ва си длъ­жен да си ка­жеш, че си взе­мал всички свои ре­ше­ния с най- доб­ри на­ме­ре­ния и, че пос­лед­с­т­ви­я­та на те­зи ре­ше­ния ви­на­ги но­сят в се­бе си ня­ка­къв ва­жен за теб урок. Виж съ­що ста­ти­и­те ОКОС­МЯ­ВА­НЕ НА ГЛА­ВА­ТА (ПРОБ­ЛЕ­МИ) и ОП­ЛЕ­ШИ­ВЯ­ВА­НЕ.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка и зак­лю­че­ние

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /home/fspeid/public_html/broqch/var/access.php on line 74