Кой е тук?
В момента 2 госта онлайн
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Понеделник, 09 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow К arrow КОС­ТИ (ПРОБ­ЛЕ­МИ)
КОС­ТИ (ПРОБ­ЛЕ­МИ) Печат Е-мейл
16 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Кос­ти­те се явя­ват кон­с­т­рук­тив­ни еле­мен­ти на ске­ле­та, при­да­ват фор­ма на тя­ло­то и обез­пе­ча­ват не­го­ва­та ус­той­чи­вост. Кос­ти­те учас­т­ват във всич­ки дви­же­ния. Що се от­на­ся до проб­ле­ми­те с кос­ти­те, то към тях се от­на­сят всич­ки за­бо­ля­ва­ния, на­и­ме­но­ва­ни­я­та на ко­и­то за­поч­ват с ОС­ТЕО – (нап­ри­мер, ОС­ТЕ­О­ПО­РО­ЗА), а та­ка съ­що и вся­ка бло­ка в кос­ти­те. Ако се е слу­чи­ло СЧУП­ВА­НЕ, виж съ­що съ­от­вет­на­та ста­тия в та­зи кни­га.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Кост­та, явя­ва­ща се твър­да­та част на тя­ло­то, сим­во­ли­зи­ра под­ръж­ка­та. Проб­ле­ми­те с кос­ти­те ви­на­ги са свър­за­ни със стра­ха да не се ли­шим от под­ръж­ка или от не­въз­мож­ност­та да оси­гу­рим та­ка­ва на друг. То­зи страх въз­ник­ва в чо­век, кой­то не се до­о­це­ня­ва или не се чув­с­т­ва дос­та­тъч­но уве­рен, за да строи сам своя жи­вот. Случ­ва се, чо­век да се ста­рае да под­дър­жа дру­ги­те, за­що­то усе­ща сво­я­та зна­чи­мост са­мо то­га­ва, ко­га­то ня­кой за­ви­си от не­го. Той не виж­да сво­я­та са­мос­то­я­тел­на цен­ност и прес­та­ва да се ува­жа­а­ва, вед­на­га щом прес­та­не да се чув­с­т­ва по­ле­зен.

     Та­къв чо­век с въз­раст­та за­поч­ва да стра­да от ос­те­о­по­ро­за или дру­ги за­бо­ля­ва­ния, наз­ва­ни­е­то на ко­и­то за­поч­ва с ОС­ТЕО. Проб­ле­ми с кос­ти­те мо­гат да въз­ник­нат съ­що при чо­век, кой­то се бои от власт, от про­я­ва­та на власт и т. н. Той се при­ни­зя­ва пред ли­це­то на власт­та. Вслед­с­т­вие на то­ва сам за­поч­ва да се стре­ми към нея, за да не мо­гат да го ко­ман­д­ват.

     Що се от­на­ся до за­бо­ля­ва­ни­я­та, ко­и­то за­поч­ват с ОС­ТЕО- и за­вър­ш­ват на –ИТ, виж стр 16; тряб­ва да се от­бе­ле­жи до­пъл­ни­тел­но, че та­къв чо­век из­пит­ва гняв.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     При въз­ник­ва­не­то на проб­ле­ми с кос­ти­те, тво­е­то тя­ло ти съобщава, че си длъ­жен да по­вяр­ваш в се­бе си и да осъз­на­еш, че си зна­чи­тел­но по-си­лен, от­кол­ко­то ти се стру­ва. Ос­вен то­ва, вре­ме е да при­до­би­еш ста­бил­ност в жи­во­та, то­ест да пра­виш във фи­зи­чес­кия свят то­ва, ко­е­то ти ха­рес­ва, из­пит­вай­ки не ви­на, а лю­бов към се­бе си. Тво­е­то тя­ло ти каз­ва, че имаш всич­ко необ­хо­ди­мо, за да дос­тиг­неш та­зи ста­бил­ност са­мос­то­я­тел­но.

     По­ве­че не тряб­ва да вяр­ваш, че в теб са раз­ви­ти ло­шо или об­рат­но – твър­де доб­ре раз­ви­ти, ня­как­ви ка­чес­т­ва, за да бъ­деш ва­жен и дос­то­ен чо­век. Оце­ня­вай се­бе си в рам­ки­те на соб­с­т­ве­ния жи­вот, а не в срав­не­ние с ре­зул­та­ти­те, дос­тиг­на­ти от дру­ги хо­ра, вклю­чи­тел­но и те­зи, ко­и­то оби­чаш. Що се от­на­ся до от­но­ше­ни­е­то ти към власт­та и на­чал­с­т­во­то, знай, че ако чо­век е об­ле­чен във власт в ня­как­ва сфе­ра, то­ва съв­сем не оз­на­ча­ва, че той е по-це­нен, по-важен или по-до­бър от теб. Пос­та­рай се да пос­тиг­неш ус­пе­хи в те­зи об­лас­ти, къ­де­то мо­жеш да про­я­виш сво­и­те спо­соб­нос­ти. Знай, че та­лант и спо­соб­нос­ти има все­ки. Ако не ти се от­да­ва да ги на­ме­риш са­мос­то­я­тел­но, обър­ни се за по­мощ към те­зи, ко­и­то доб­ре поз­на­ваш.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |