Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Неделя, 15 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow К arrow КРЪВ­НИ ТЕЛ­ЦА (ПРОБ­ЛЕ­МИ)
КРЪВ­НИ ТЕЛ­ЦА (ПРОБ­ЛЕ­МИ) Печат Е-мейл
16 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     БЕ­ЛИ­ТЕ КРЪВ­НИ ТЕЛ­ЦА – то­ва са клет­ки, цир­ку­ли­ра­щи в кръв­та и при­със­т­ва­щи в бол­шин­с­т­во­то от тъ­ка­ни­те в ор­га­низ­ма. Те из­пъл­ня­ват за­щит­ни фун­к­ции. Ро­ля­та на ЧЕР­ВЕ­НИ­ТЕ КРЪВ­НИ КЛЕТ­КИ се със­тои в под­дър­жа­не в ак­тив­но със­то­я­ние на хе­мог­ло­би­на, кой­то се дви­жи за­ед­но с по­то­ка от кръв, дос­та­вяй­ки кис­ло­род от бе­ли­те дро­бо­ве към тъ­ка­ни­те.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Проб­ле­мът с бе­ли­те кръв­ни тел­ца го­во­ри за не­въз­мож­ност­та на чо­век да за­щи­ти се­бе си. Той не се ос­ме­ля­ва да се са­мо­ут­вър­ди. Из­ли­ше­кът от бе­ли кръв­ни тел­ца по­каз­ва, че чо­век мно­го ис­ка да се сра­жа­ва, бие и пос­то­ян­но тър­си за то­ва по­вод. Не­дос­та­тъч­ният им брой има про­ти­во­по­лож­но­то зна­че­ние, то­ест по­каз­ва, че чо­век е нас­т­ро­ен по­ра­жен­чес­ки и не же­лае да се сра­жа­ва.

     Не­дос­ти­гът на чер­ве­ни кръв­ни клет­ки обик­но­ве­но во­ди до АНЕ­МИЯ. Виж обяс­не­ни­е­то на то­ва за­бо­ля­ва­не в съ­от­вет­на­та ста­тия.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Ко­га­то имаш мал­ко бе­ли кръв­ни тел­ца, е дош­ло вре­ме да при­до­би­еш уве­ре­ност в се­бе си, в сво­и­те спо­соб­нос­ти и та­лант. Са­мо ти сам мо­жеш да из­ме­ниш жи­вота си. Пред­с­та­вите ти за ре­ал­ност­та, не е за­дъл­жи­тел­но да са са­ма­та ре­ал­ност. Ако ти е труд­но да по­вяр­ваш в се­бе си, по­пи­тай хо­ра­та, ко­и­то те поз­на­ват, не­ка раз­ка­жат как те виж­дат. Ако не нап­ра­виш то­ва, то с все­ки ден все по­ве­че и по­ве­че ще из­па­даш в уни­ние и жи­во­тът ще ти се стру­ва не­нуж­но бре­ме. Тво­е­то сър­це ви­ка: “По­мощ, аз ис­кам да се рад­вам на жи­во­та.” Ти ве­че имаш всич­ко не­об­хо­ди­мо, се­га глав­но­то е да по­вяр­ваш в се­бе си.

            Ако имаш твър­де мно­го бе­ли кръв­ни клет­ки, ти неп­ре­къс­на­то се сра­жа­ваш, за да до­ка­жеш на окол­ни­те, че съ­щес­т­ву­ваш. То­ва е без­с­мис­ле­но, осо­бе­но, ако те­зи хо­ра те оби­чат та­къв, ка­къв­то си. То­ва без­крайно сра­же­ние от­не­ма мно­го си­ли. Пре­раз­г­ле­дай от­но­ше­нието си към се­бе си и по­вяр­вай в сво­я­та цен­ност, пре­ди уни­ни­е­то да об­х­ва­не на­пъл­но тво­я­та ду­ша, а бо­лест­та – тво­е­то фи­зи­чес­ко тя­ло.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /home/fspeid/public_html/broqch/var/access.php on line 74