Who's here?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Our Banner

Психология журнал
вземи кода
Saturday, 18 January, 2020
EnglishБългарски
Username
Password
Remember me   Lost Password?
Home arrow СОМАТИКА arrow К arrow КЪ­СОГ­ЛЕД­С­Т­ВО
КЪ­СОГ­ЛЕД­С­Т­ВО Print E-mail
събота, 16 април 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

Къ­сог­лед­с­т­во­то е не­дос­та­тък на зре­ни­е­то, при кой­то чо­век виж­да доб­ре близ­ки­те пред­ме­ти и ло­шо от­да­ле­че­ни­те.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

Къ­сог­ле­дият чо­век се бои от бъ­де­ще­то. За да си изяс­ниш при­чи­ни­те за къ­сог­лед­с­т­во­то е дос­та­тъч­но да си спом­ниш с как­во е бил свър­зан стра­хът, кой­то си усе­тил, ко­га­то за пър­ви път са за­поч­на­ли да се про­я­вя­ват сим­п­то­ми­те на за­бо­ля­ва­не­то. Мно­го под­рас­т­ва­щи ста­ват къ­сог­ле­ди в пе­ри­о­да на по­ло­во съз­ря­ва­не. Те се бо­ят да ста­нат въз­рас­т­ни, тъй ка­то ги тре­во­жи и пла­ши то­ва, ко­е­то те виж­дат в све­та на въз­рас­т­ни­те. Ос­вен то­ва от къ­сог­лед­с­т­во чес­то стра­дат хо­ра, ко­и­то са твър­де мно­го със­ре­до­то­че­ни в са­ми­те се­бе си и труд­но въз­п­ри­е­мат чуж­ди идеи. Те имат ог­ра­ни­чен кръ­го­зор.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

Ако ста­ра­даш от къ­сог­лед­с­т­во, се пос­та­рай да осъз­на­еш, че тряб­ва да се из­ба­виш от стра­ха, свър­зан с ня­как­ви съ­би­тия от тво­е­то ми­на­ло. От­во­ри се за но­ви идеи, ид­ва­щи от­вън, и раз­бе­ри, че ти ве­че не си та­къв, ка­къв­то си бил по-ра­но. Ре­ша­вай проб­ле­ми­те и тях­но­то въз­ник­ва­не и прес­та­ни да ча­каш ло­шо­то. Тво­и­те стра­хо­ве са пре­диз­ви­ка­ни не от ре­ал­ност­та, а от твър­де го­ля­ма­та ак­тив­ност на въ­об­ра­же­нието ти. На­у­чи се да гле­даш в бъ­де­ще­то с оп­ти­ми­зъм. На­у­чи се, съ­що та­ка, с ува­же­ние да изс­луш­ваш мне­ни­е­то на дру­ги­те хо­ра, до­ри, ако то не съв­па­да с тво­е­то.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка и зак­лю­че­ние

Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
Next >
EnglishБългарски
  Web Site optimization- DOBG |