Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Събота, 18 януари, 2020 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow Д arrow ЛА­РИН­ГИТ
ЛА­РИН­ГИТ Печат Е-мейл
16 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Ла­рин­ги­тът е въз­па­ле­ние на ла­рин­к­са, ор­га­нът, с по­мощ­та на кой­то ние из­да­ва­ме зву­ци. Ла­рин­ги­тът се ха­рак­те­ри­зи­ра с хрип­ли­вост на гла­са, каш­ли­ца и по­ня­ко­га със зат­руд­не­ние в ди­ша­не­то. (Ако ста­ва въп­рос за по­ра­же­ние на ла­рин­к­са при диф­те­рия, виж ста­ти­я­та КРУП).

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Час­тич­ната или пъл­ната за­гу­ба на гла­са го­во­ри за заб­ра­на­та, ко­я­то чо­век си на­ла­га при го­во­ре­не, стра­ху­вай­ки се от не­що. Той ис­ка да ка­же не­ща, ко­и­то се бои, че ня­ма да бъ­дат чу­ти или ня­ма да се ха­ре­сат ня­ко­му. Опит­ва се да “прег­лът­не” сво­и­те ду­ми, но те за­ся­дат в гър­ло­то му (чес­то то­ва во­ди до бол­ка в гър­ло­то). Те се стре­мят да из­ля­зат на по­вър­х­ност­та и ка­то пра­ви­ло, то­ва им се от­да­ва.

     Ла­рин­ги­тът мо­же да въз­ник­не и по­ра­ди стра­ха на стра­да­щия, че ня­ма да се ока­же на ви­со­та, ня­ма да оп­рав­дае не­чии очак­ва­ния по от­но­ше­ние на ду­ми, ре­чи, из­каз­ва­ния и т. н. При­чи­на за бо­лест­та мо­же да бъ­де страх пред ав­то­ри­тет в ня­как­ва об­ласт. Въз­мож­но е чо­век да е ка­зал ня­ко­му не­що и се­га да се ядос­ва на се­бе си за то­ва, че е ка­зал из­лиш­ни не­ща; той си обе­ща­ва в бъ­де­ще да си дър­жи ус­та­та зат­во­ре­на. Гу­би гла­са си от страх да не про­го­во­ри от­но­во.

     Случ­ва се, чо­век ис­ка да из­ка­же ня­как­ва важ­на за не­го мол­ба, но пред­по­чи­та да мъл­чи, тъй ка­то се бои от от­каз. Той мо­же да из­пол­з­ва да­же все­въз­мож­ни хит­рос­ти и увър­та­не, за да из­бег­не ня­ка­къв ва­жен раз­го­вор.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Ка­къв­то и страх да из­пит­ваш, той са­мо ти вре­ди, за­що­то те ли­ша­ва от неп­ри­ну­де­ност и не ти да­ва въз­мож­ност да из­ра­зиш се­бе си. В слу­чай, че про­дъл­жа­ваш да се дър­жиш сдър­жа­но, то­ва в края на кра­и­ща­та сил­но ще ти нав­ре­ди, при ко­е­то мо­же да пос­т­ра­да не са­мо гър­ло­то. Из­ра­зи то­ва, ко­е­то чув­с­т­ваш, и ще от­к­ри­еш в се­бе си енер­ги­йния цен­тър свър­зан с твор­чес­т­во­то, кой­то е раз­по­ложен в гър­ло­то.

     Раз­бе­ри, че ни­ко­га ня­ма да ти се от­да­де да на­ме­риш та­къв спо­соб на се­бе­из­ра­зя­ва­не, кой­то да се ха­рес­ва на всич­ки без из­к­лю­че­ние. Дай си пра­во да из­ра­зя­ваш се­бе си по свой на­чин и дру­ги­те ще ти приз­на­ят то­ва пра­во. Знай съ­що та­ка, че тво­е­то мне­ние не е по-мал­ко важ­но от мне­ни­е­то на окол­ни­те и, че ти имаш съ­що­то пра­во на са­мо­из­ра­зя­ва­не, как­то и всич­ки ос­та­на­ли хо­ра. Ако мо­лиш ня­ко­го за не­що, най-ло­шо­то, ко­е­то мо­же да се слу­чи е да по­лу­чиш от­каз, но, ако чо­ве­кът ти от­каз­ва, то­ва не оз­на­ча­ва, че той не те оби­ча и от­ри­ча тво­я­та същ­ност. Той прос­то от­го­ва­ря с от­каз на тво­я­та мол­ба!

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |