Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Събота, 18 януари, 2020 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow Д arrow ЛЕП­РА
ЛЕП­РА Печат Е-мейл
16 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Леп­ра или про­ка­за е ин­фек­ци­оз­но за­бо­ля­ва­не, ко­е­то за­поч­ва с по­я­ва­та на мал­ки тъм­ни пет­на на ко­жа­та и ле­ко нер­в­но не­раз­по­ло­же­ние. По­ра­зе­ни­те учас­тъ­ци об­ра­зу­ват кръг око­ло по-здра­ва­та тъ­кан. Ско­ро на ко­жа­та за­поч­ват от­чет­ли­во да се очер­та­ват тъм­ни пла­ки с ди­а­ме­тър око­ло 1 см. и по-го­ле­ми. Чув­с­т­ви­тел­ност­та на те­зи учас­тъ­ци на­ма­ля­ва или въ­об­ще из­чез­ва. Про­ка­за­та чес­то се съп­ро­вож­да с па­ра­ли­зи, ко­и­то во­дят до де­фор­ма­ция на ръ­це­те и сви­ва­не на пръс­ти­те. Ра­нен сим­п­том на про­ка­за­та се явя­ва ат­ро­фи­я­та на ня­кои гру­пи мус­ку­ли. При дру­га фор­ма на леп­ра­та се раз­м­но­жа­ват ба­ци­ли, ко­и­то въз­дейст­ват на ор­га­низ­ма по та­къв на­чин, че у чо­век на­пъл­но опад­ват кос­ми­те на веж­ди­те и бра­да­та (но не и на гла­ва­та).

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Тъй ка­то вън­ш­ни­те про­я­ви на то­ва за­бо­ля­ва­не са много грозни, то го­во­ри за от­х­вър­ля­не­то на са­мия се­бе си. Стра­да­щия­т не смя­та се­бе си ни­то дос­та­тъч­но кра­сив, ни­то дос­та­тъч­но чист, за да пре­диз­ви­ка ин­те­рес у об­к­ръ­жа­ва­щи­те. Той пос­тоя­н­но се тер­зае от съ­жа­ле­ния и до­тол­ко­ва се зат­ва­ря в се­бе си, че фак­ти­чес­ки се из­к­люч­ва от вън­ш­ния свят и от жи­во­та. Стру­ва му се, че ня­ма си­ли да пов­лияе на хо­да на своя жи­вот.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     То­ва за­бо­ля­ва­не прак­ти­чес­ки е по­бе­де­но в САЩ и Ев­ро­па, но все още е раз­п­рос­т­ра­не­но в ня­кои дру­ги стра­ни. Бол­ни­те от про­ка­за обик­но­ве­но се сра­му­ват от сво­е­то за­бо­ля­ва­не и не же­ла­ят да приз­на­ят пред окол­ни­те, че са бол­ни. Ако си за­бо­лял от про­ка­за, осъз­най сра­ма, кой­то та­ка дъл­го те тор­мо­зи; раз­бе­ри, че ти се чув­с­т­ваш без­по­мо­щен и от­х­вър­лен са­мо, за­що­то сам та­ка си ре­шил. Поз­во­лил си на сво­е­то его да те убе­ди, че ни­що не стру­ваш ни­то в очи­те на дру­ги­те хо­ра, ни­то в соб­с­т­ве­ни­те си очи. Са­мо ти мо­жеш да из­ме­ниш то­зи начин на мис­ле­не.

     Тво­е­то тя­ло ис­ка вед­на­га да въз­с­та­но­виш кон­такт със сво­я­та не­пов­то­ри­ма същ­ност. За­поч­ни да се хва­лиш и опи­ши на хар­тия сво­и­те та­лан­ти и спо­соб­нос­ти. По­мис­ли за то­ва, как­ва пол­за но­сиш на све­та и за­о­би­ка­ля­щи­те те хо­ра.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /home/fspeid/public_html/broqch/var/access.php on line 74