Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Събота, 18 януари, 2020 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow Д arrow ЛИМ­Ф­НИ ВЪЗ­ЛИ (УВЕ­ЛИ­ЧЕ­НИЕ)
ЛИМ­Ф­НИ ВЪЗ­ЛИ (УВЕ­ЛИ­ЧЕ­НИЕ) Печат Е-мейл
16 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Лим­ф­ни­те въз­ли при­ли­чат на не­го­ле­ми овал­ни за­де­бе­ля­ва­ния, раз­по­ло­же­ни нав­ся­къ­де по хо­да на лим­ф­на­та сис­те­ма. Все­ки лим­фен въ­зел има сво­я­та фун­к­ция и “те­ри­то­рия”. Те­зи въз­ли по­ма­гат на клет­ки­те от ор­га­низ­ма да се из­ба­вят от не­нуж­ни­те ве­щес­т­ва, връ­щай­ки ги в кръв­та. По то­зи на­чин те по­ма­гат на ор­га­низ­ма да се за­щи­та­ва от ин­фек­ции.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Уве­ли­че­ни­е­то или въз­па­ле­ни­е­то на лим­ф­ния въ­зел го­во­ри за дъл­го из­пит­ва­но­то съ­жа­ле­ние, пре­диз­ви­ка­но от ня­ко­го или не­що. Той би ис­кал си­ту­а­ци­я­та да се раз­ви­ва в съ­от­вет­с­т­вие с не­го­ви­те пла­но­ве, но не мо­же да вле­зе в кон­такт с чо­ве­ка от ко­-го­то та­зи си­ту­а­ция за­ви­си. Този човек бло­ки­ра ото­ше­ни­я­та с не­го точ­но та­ка, как­то цир­ку­ла­ци­я­та на лим­фа в своя ор­г­ни­зъм.

     Та­ка­ва мен­тал­на наг­ла­са не му поз­во­ля­ва да ре­а­ли­зи­ра жиз­не­ните си пла­но­ве. За­бо­ле­ли­ят прес­та­ва да це­ни се­бе си, чув­с­т­ва се не­пох­ват­но в от­но­ше­ни­я­та си с хо­ра­та. По­ду­тият въ­зел в ля­ва­та под­ми­шич­на ям­ка го­во­ри за то­ва, че чо­век се при­ни­зя­ва в от­но­ше­ни­я­та си със сво­и­те де­ца, в дяс­но – в от­но­ше­ни­я­та с дру­ги­те хо­ра (съп­руг или съп­ру­га, сът­руд­ни­ци и т. н.), в сла­би­ни­те – в сек­су­ал­ни­те от­но­ше­ния.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Тряб­ва да раз­бе­реш, че да кон­т­ро­ли­раш всич­ки си­ту­а­ции и всич­ки хо­ра, с ко­и­то се на­ла­га да кон­так­ту­ваш, е не­въз­мож­но. По­доб­но заб­луж­де­ние е ве­чен из­точ­ник на съ­жа­ле­ние и ра­зо­ча­ро­ва­ние. Пре­нап­ря­гаш се по­ра­ди мно­го греш­на­та пред­с­та­ва за то­ва, как­во тряб­ва да пра­виш и ка­къв да бъ­деш, за да съх­ра­ниш доб­ри­те си от­но­ше­ния с хо­ра­та. Тво­е­то тя­ло же­лае да раз­бе­реш, че въз­мож­нос­ти­те ти не са без­п­ре­дел­ни. Пос­та­рай се да пог­лед­неш на си­ту­а­ци­я­та под друг ъгъл. В нея не­съм­не­но има и ху­ба­ва стра­на, а имен­но – въз­мож­ност­та да се от­пус­неш и да обик­неш се­бе си. От­ка­зът от бор­ба и опи­тът да за­ба­виш ес­тес­т­ве­ния ход на не­ща­та, не е най-доб­рия спо­соб за про­ти­во­пос­та­вя­не на труд­нос­ти­те.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /home/fspeid/public_html/broqch/var/access.php on line 74