Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Събота, 18 януари, 2020 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow Д arrow ЛИ­ЦЕ (ПРОБ­ЛЕ­МИ)
ЛИ­ЦЕ (ПРОБ­ЛЕ­МИ) Печат Е-мейл
16 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Ли­це­то е пред­на­та част на гла­ва­та на чо­век. Ка­то пра­ви­ло, то­ва е пър­во­то, на ко­е­то об­ръ­ща­ме вни­ма­ние в чо­ве­ка. По ли­це­то оп­ре­де­ля­ме лич­ност­та, иден­ти­фи­ци­ра­ме я. С ли­це­то са свър­за­ни мно­жес­т­во проб­ле­ми, от пъп­ки до пъл­но обе­зоб­ра­зя­ва­не вслед­с­т­вие на бо­лест или не­щас­тен слу­чай.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Проб­ле­ми­те с ли­це­то са от­ра­зе­ни в след­ва­щи­те из­каз­ва­ния: да плю­еш ня­ко­му в ли­це­то, да из­гу­биш сво­е­то ли­це, да спа­сиш ли­це­то си, той ня­ма ли­це и др.

     Ка­то пра­ви­ло, проб­ле­мите с ли­це­то въз­ник­ват при мно­го сра­меж­ли­ви хо­ра. Чо­век, кой­то за всич­ко ви­ни се­бе си и се зас­та­вя да бъ­де та­къв, ка­къв­то ис­кат да го ви­дят окол­ни­те, гу­би сво­е­то ли­це.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Проб­ле­мът с ли­це­то те ка­ра да раз­бе­реш, че си за­ви­сим от на­чи­на, по кой­то те въз­п­ри­е­мат окол­ни­те. То­ва ти пре­чи да бъ­деш са­мият се­бе си. Тво­и­те пред­с­та­ви са не­вер­ни и ти вре­дят. Ти си длъ­жен да по­ка­жеш сво­е­то ис­тин­с­ко ли­це, то­ест да ста­неш са­мият се­бе си.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |