Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Събота, 18 януари, 2020 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow Д arrow ЛОР­ДО­ЗА
ЛОР­ДО­ЗА Печат Е-мейл
16 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Лор­до­за­та е из­к­ри­вя­ва­не на гръб­нач­ния стълб, при ко­е­то в по­яс­на­та об­ласт се об­ра­зу­ва вдлъб­на­ти­на.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Чо­век, стра­дащ от лор­до­за, из­да­ва та­за нап­ред, а гор­на­та част на гър­ба – на­зад. При об­щу­ва­не с не­го се съз­да­ва впе­чат­ле­ние, че се от­к­ло­ня­ва на­зад, ка­то че ли не раз­би­ра за как­во ста­ва въп­рос. То­ва го­во­ри за труд­нос­ти във въз­п­ри­е­ма­не­то на ин­фор­ма­ци­я­та. Той ис­ка всич­ко да пра­ви сам и не при­е­ма под­к­ре­па­та на дру­ги­те хо­ра. В дет­с­т­во­то и юно­шес­т­во­то си той ве­ро­ят­но е чув­с­т­вал же­ла­ни­е­то на близ­ки­те си да го под­тик­нат нап­ред, пос­та­вяй­ки пред не­го ня­как­ви слож­ни це­ли.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Ти се от­каз­ваш от по­мощ, за­що­то смя­таш, че си не­дос­то­ен за нея или ще бъ­деш при­ну­ден да си пла­тиш за то­ва. На­у­чи се да при­е­маш чуж­да­та по­мощ и да каз­ваш “бла­го­да­ря”, а съ­що та­ка да по­лу­ча­ваш удо­вол­с­т­вие от усе­ща­не­то, че дру­ги­те хо­ра ис­кат да ти по­мог­нат или да спо­де­лят не­що с теб. По­доб­но от­но­ше­ние ще под­по­мог­не дви­же­ни­е­то ти нап­ред, са­мо­ут­вър­ж­да­ва­не­то и чув­с­т­во­то за соб­с­т­ве­но дос­тойн­с­т­во. Виж съ­що ста­ти­я­та ГРЪБ (БОЛ­КА).

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /home/fspeid/public_html/broqch/var/access.php on line 74