Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Събота, 18 януари, 2020 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow Д arrow ЛОШ ДЪХ ОТ УС­ТА­ТА
ЛОШ ДЪХ ОТ УС­ТА­ТА Печат Е-мейл
16 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Ус­та­та на здра­вия чо­век прак­ти­чес­ки не из­лъч­ва ми­риз­ма. Ако ло­шият ми­рис от ус­та­та е пре­диз­ви­кан от фи­зи­чес­ко за­бо­ля­ва­не – раз­с­т­ройс­т­во на ХРА­НОС­МИ­ЛА­НЕ­ТО, КА­РИ­ЕС НА ЗЪ­БИ­ТЕ и т. н. – виж съ­от­вет­на­та стра­ни­ца. Да­де­но­то по-до­лу опи­са­ние се от­на­ся пре­ди всич­ко за та­ки­ва слу­чаи, ко­га­то ло­шият дъх не е свър­зан с ня­как­ва па­то­ло­гия.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Ло­шият дъх от то­зи вид, про­из­ли­за ка­то че ли от дъ­но­то на ду­ша­та на чо­век и го­во­ри за сил­на­та вът­реш­на бол­ка, ко­я­то той из­пит­ва, за не­на­вист­та, зло­ба­та и жаж­да­та за мъст по от­но­ше­ние на се­бе си или хо­ра­та, ко­и­то по ня­ка­къв на­чин са го уяз­ви­ли. Мис­ли­те за то­ва пре­диз­вик­ват в не­го тол­ко­ва го­лям срам, че той до­ри не же­лае да ги осъз­нае и те пос­те­пен­но го уби­ват от­вът­ре. С по­мощ­та на то­зи неп­ри­я­тен дъх, той дър­жи близ­ки­те си хо­ра на раз­с­то­я­ние, ма­кар в дейс­т­ви­тел­ност да се нуж­дае от тях­но­то при­със­т­вие по­ве­че от всич­ко на све­та.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Ако ти се стру­ва, че имаш лош дъх от ус­та­та, по­пи­тай за то­ва ня­кол­ко хо­ра, ко­и­то доб­ре те поз­на­ват. Изяс­ни си не е ли свър­за­но то­ва с ня­как­во за­бо­ля­ва­не. Ако не е, зна­чи то­зи дъх изис­к­ва да пре­раз­г­ле­даш сво­е­то от­но­ше­ние към ве­щи, ко­и­то сил­но ти вре­дят. Ня­ма ра­на, ко­я­то не мо­же да за­рас­не от ис­тинс­­ка­та прош­ка. Ти по­ве­че не тряб­ва да се чув­с­т­ваш без­по­мо­щен. Из­ба­ви се от лъж­ли­вия срам, кой­то тол­ко­ва дъл­го си но­сил в се­бе си. Ка­жи си, че си мил, при­я­тен чо­век и ста­ни та­къв на­ис­ти­на. (Ета­пи­те на прош­ка­та са опи­са­ни в края на та­зи кни­га.)

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /home/fspeid/public_html/broqch/var/access.php on line 74