Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Събота, 18 януари, 2020 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow Д arrow ЛУ­ДОСТ
ЛУ­ДОСТ Печат Е-мейл
16 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Лу­дост­та е ду­шев­но за­бо­ля­ва­не, раз­с­т­ройс­т­во, по­мът­ня­ва­не на ума. В за­ви­си­мост от ха­рак­те­ра и те­жест­та се раз­ли­ча­ват ня­кол­ко ви­да лу­дост: ДЕ­ЛИР, МА­ЛО­У­МИЕ, ХА­ЛЮ­ЦИ­НА­ЦИИ, МА­НИИ, НЕВ­РО­ЗИ, ПА­РА­НОЯ, ПСИ­ХО­ЗИ и ШИ­ЗОФ­РЕ­НИЯ

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Ду­шев­ни­те за­бо­ля­ва­ния са не­пос­ред­с­т­ве­но свър­за­ни със със­то­я­ни­е­то на лич­ност­та на чо­век, с не­го­во­то АЗ СЪМ. Чо­век гу­-би сво­я­та ин­ди­ви­ду­ал­ност, заб­ра­вя кой е. Гу­би спо­соб­ност­та да чув­с­т­ва и с всич­ки си­ли се опит­ва да раз­бе­ре ве­щи и хо­ра, вмес­то да се от­во­ри и да ги по­чув­с­т­ва. Що се от­на­ся до из­б­ро­е­ни­те по-го­ре ду­шев­ни раз­с­т­ройс­т­ва, моя опит в та­зи об­ласт по­каз­ва, че в по­ве­че­то слу­чаи бол­ни­ят из­пит­ва сил­на зло­ба, а по­ня­ко­га и не­на­вист по от­но­ше­ние на ро­ди­те­ля от про­ти­во­по­лож­ния пол.

     Ако по­доб­но раз­с­т­ройс­т­во въз­ник­не в зря­ла въз­раст, при­чи­на тряб­ва да се тър­си в дет­с­т­во­то или юно­шес­т­во­то. Ве­ро­ят­но на де­те­то не са поз­во­ля­ва­ли да себе си, за­то­ва то е съз­да­ло свой ли­чен, скрит свят, в кой­то ви­на­ги мо­же да се скрие. Из­раст­­вай­ки и връ­щай­ки се в нор­мал­ния свят, то из­пит­ва мно­жест­во труд­нос­ти.

     Мно­го чес­то чо­век, стра­дащ от ду­шев­но раз­с­т­ройс­т­во, е под­ло­жен на раз­лич­ни ма­нии. Той се кон­цен­т­ри­ра вър­ху чо­век или вещ, ка­то по то­зи на­чин бя­га от ре­ал­ност­та и от са­мия се­бе си точ­но та­ка, как­то дру­ги­те бя­гат от ре­ал­ност­та с по­мощ­та на ал­ко­хол, ле­кар­с­т­ва или нар­ко­ти­ци. Ра­но или къс­но нас­тъп­ва мо­мент, ко­га­то та­зи ма­ния пре­рас­т­ва в бе­зу­ме.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Мо­ят опит при ра­бо­та с па­ци­ен­ти по­каз­ва, че днес един­с­т­ве­но­то ефек­тив­но сред­с­т­во за ле­че­ние на ду­шев­но раз­с­т­ройс­т­во се явя­ва ис­к­рен­на­та прош­ка. Проб­ле­мът е в то­ва, че мно­го ду­шев­но­бол­ни не же­ла­ят да се вър­нат в ре­ал­ния свят, тъй ка­то ве­че са на­ме­ри­ли удоб­но убе­жи­ще, за­то­ва те­зи ко­и­то ис­кат да им по­мог­нат тряб­ва да дейс­т­ват с лю­бов и тър­пе­ние.

     Друг проб­лем е вя­ра­та на мно­го ду­шев­но бол­ни в съ­щес­т­ву­ва­не­то на бог и дя­вол, ка­то ре­ал­ни съ­щес­т­ва, ко­и­то ги съ­дят или на­каз­ват. Имен­но зато­ва ду­шев­но бол­ни­те ста­ват ре­ли­гиоз­ни фа­на­ти­ци и жи­ве­ят в страх от дя­во­ла, как­то до то­га­ва са жи­ве­ли в страх от сво­и­те ро­ди­те­ли. За да се из­ле­ку­ва та­къв чо­век на пър­во мяс­то той тряб­ва да пре­раз­г­ле­да от­но­ше­нието си към ду­ми­те “Бог” и “Дя­вол”, да раз­бе­ре, че то­ва не са ре­ал­ни съ­щес­т­ва, а по-ско­ро енер­гия на лю­бов­та или не­на­вист­та, на съ­зи­да­ние­ето или раз­ру­ше­ни­е­то – с ед­на ду­ма, със­то­я­ние на ду­ша­та. (Ета­пи­те на про­ща­ва­не са раз­г­ле­да­ни в края на кни­га­та).

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |