Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Събота, 18 януари, 2020 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow Д arrow ЛУМ­БА­ГО
ЛУМ­БА­ГО Печат Е-мейл
16 апр 2011

Под лум­ба­го раз­би­ра­ме прис­тъп­на сил­на бол­ка в кръс­та, пре­диз­ви­ка­на от по­ра­же­ния в меж­дуп­реш­лен­ния диск, раз­по­ло­жен меж­ду два­та пос­лед­ни по­яс­ни преш­ле­на. Бол­ка­та се по­я­вя­ва, ко­га­то чо­век се на­ве­де и му пре­чи на­пъл­но да се из­п­ра­ви. В кръс­та въз­ник­ва нап­ре­же­ние, ко­е­то сил­но зат­руд­ня­ва дви­же­ние­то на бол­ния.

Виж ста­ти­я­та ГРЪБ (БОЛ­КА), с до­пъл­не­ни­е­то, че чо­век се ядос­ва на се­бе си, тъй ка­то смя­та че не е спо­со­бен да се спра­ви със сво­и­те за­дъл­же­ния в ма­те­ри­ал­на­та сфе­ра. Лум­ба­го­то го­во­ри за стра­да­ние от не­дос­тиг на гъв­ка­вост. Той мо­же да се из­ба­ви от те­зи оп­лак­ва­ния, ако прес­та­не да се вкоп­ч­ва в ста­ро­то и за­поч­не да се дви­жи нап­ред, без да се опит­ва да кон­т­ро­ли­ра всич­ко. Дош­ло е вре­ме да се от­во­риш за не­що но­во и да при­е­меш по­мощ­та и под­к­ре­па­та на дру­ги­те.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /home/fspeid/public_html/broqch/var/access.php on line 74