Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Четвъртък, 05 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow М arrow МУС­КУ­ЛИ (ПРОБ­ЛЕ­МИ)
МУС­КУ­ЛИ (ПРОБ­ЛЕ­МИ) Печат Е-мейл
16 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Мус­ку­ли­те са об­ра­зу­ва­ни от тъ­кан, ко­я­то се сък­ра­ща­ва под въз­дейс­т­ви­е­то на нер­в­ни им­пул­си. Те при­веж­дат в дви­же­ние раз­лич­ни ор­га­ни и час­ти на тя­ло­то. Мус­ку­ли­те мо­гат да се сък­ра­ща­ват про­из­вол­но, то­ест по же­ла­ние на чо­век и неп­ро­из­вол­но, нап­ри­мер, сър­деч­ния мус­кул. Да­де­ни­те по-до­лу обяс­не­ния се от­на­сят са­мо до пър­вия тип мус­кул­ни сък­ра­ще­ния. Най-чес­ти­те на­ру­ше­ния в със­то­я­ни­е­то на мус­ку­ли­те се явя­ват БОЛ­КА­ТА или по­ни­же­ния то­нус.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Мус­ку­ли­те оси­гу­ря­ват дви­же­ни­е­то и на­ру­ше­ни­е­то в тях­на­та нор­мал­на ра­бо­та го­во­ри за за не­дос­та­тъч­на мо­ти­ва­ция и во­ля за ре­а­ли­за­ция на соб­с­т­ве­ни­те же­ла­ния.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Не сла­бост­та или бол­ка­та в мус­ку­ли­те ти пре­чи да се дви­жиш, а тво­я­та вът­реш­на сла­бост, пре­диз­ви­ка­на, кол­ко­то и па­ра­док­сал­но да зву­чи, от стра­ха от дос­ти­га­не­то на пос­та­ве­на­та цел. Тво­е­то тя­ло ти за­по­вяд­ва да про­я­виш нас­той­чи­вост и во­ля, тъй ка­то имаш всич­ко не­об­хо­ди­мо за дос­ти­га­не на це­ли­те си. Всич­ко, ко­е­то ти е не­об­хо­ди­мо, е да въз­с­та­но­виш кон­так­та със сво­я­та вът­реш­на си­ла. Пос­та­рай се да на­ме­риш ня­ка­къв ху­бав мо­тив, кой­то ще ти поз­во­ли с но­ви си­ли да про­дъл­жиш дви­же­ни­е­то нап­ред.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |