Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Четвъртък, 05 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow Н arrow НАД­БЪБ­РЕЧ­НА ЖЛЕ­ЗА (ПРОБ­ЛЕ­МИ)
НАД­БЪБ­РЕЧ­НА ЖЛЕ­ЗА (ПРОБ­ЛЕ­МИ) Печат Е-мейл
16 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Над­бъб­реч­ни­те жле­зи са чифт жле­зи с вът­реш­на сек­ре­ция раз­по­ло­же­ни, как­то се виж­да от наз­ва­ни­е­то, над бъб­ре­ци­те. Те из­пъл­ня­ват ня­кол­ко фун­к­ции: в слу­чай на не­об­хо­ди­мост от­де­лят ад­ре­на­лин, кой­то ак­ти­ви­зи­ра ра­бо­та­та на глав­ния мо­зък, ус­ко­ря­ват сър­деч­ния ри­тъм и мо­би­ли­зи­рат за­хар от ре­зер­ва, ко­га­то на ор­га­низ­ма е не­об­хо­ди­ма до­пъл­ни­тел­на енер­гия. Те от­де­лят кор­ти­зон – хор­мон, иг­ра­ещ важ­на ро­ля в об­мя­на­та на ве­щес­т­ва­та и при­те­жа­ващ про­ти­во­въз­па­ли­тел­но дейс­т­вие. Над­бъб­ре­чните жлези из­ра­бот­ват съ­що хор­мо­ни, не­об­хо­ди­ми за под­дър­жа­не­то в ор­га­низ­ма на вод­но­е­лек­т­ро­лит­но­то рав­но­ве­сие. Ос­нов­ни­те на­ру­ше­ния в ра­бо­та­та на над­бъб­ре­ци­те са тях­на­та ХИ­ПО­ФУН­К­ЦИЯ и ХИ­ПЕР­ФУН­К­ЦИЯ.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Те­зи жле­зи свър­з­ват фи­зи­чес­ко­то тя­ло на чо­век с не­го­ва­та ос­нов­на, или кръс­то­вид­на, чак­ра (енер­ги­ен цен­тър). Та­зи чак­ра ни да­ва енер­гия, не­об­хо­ди­ма за под­дър­жа­не­то на вя­ра­та в на­ша­та Май­ка – пла­не­та­та Зе­мя, в ней­на­та спо­соб­ност да удов­лет­во­ри всич­ки на­ши на­същ­ни пот­реб­нос­ти, то­ест всич­ки пот­реб­нос­ти, свър­за­ни със сфе­ра­та ИМА..

     На­ру­ше­на­та фун­к­ция на над­бъб­ре­ци­те го­во­ри за то­ва, че чо­век пре­жи­вя­ва мно­жес­т­во не­ре­ал­ни стра­хо­ве, ос­нов­но свър­за­ни с ма­те­ри­ал­на­та стра­на на не­го­вия жи­вот. Той се стра­ху­ва да не сбър­ка в из­бо­ра на нап­рав­ле­ние. Той е не­дос­та­тъч­но уве­рен в сво­и­те спо­соб­нос­ти за удов­лет­во­ря­ва­не на ма­те­ри­ал­ни пот­реб­нос­ти. Има твър­де бо­га­то въ­об­ръ­же­ние и не се до­о­це­ня­ва на­пъл­но. Ядос­ва се на се­бе си, за­що­то се счи­та за не­дос­та­тъч­но смел и ди­на­ми­чен.

     Хи­пер­фун­к­ци­я­та на над­бъб­реч­ни­те жле­зи е приз­нак за пос­то­ян­но нап­ре­же­ние, ма­кар обик­но­ве­но опас­ност­та да съ­щес­т­ву­ва са­мо в не­го­во­то въ­об­ръ­же­ние. Той гу­би мяр­ка и пос­ле­до­ва­тел­ност в сво­и­те мис­ли и дейс­т­вия. Хи­по­фун­к­ци­я­та на жле­зи­те се про­я­вя­ва в те­зи си­ту­а­ции, ко­га­то чо­век не осъз­на­ва пре­де­ла на сво­и­те въз­мож­нос­ти и дос­ти­га до из­то­ще­ние. Не­го­ви­те жле­зи се умо­ря­ват и ис­кат да от­дъх­нат. Хи­по­фун­к­ци­я­та го­во­ри, че чо­век тряб­ва да се от­пус­не и по­ве­че да вяр­ва във Все­ле­на­та- тя ви­на­ги се гри­жи за те­зи жи­ви съ­щес­т­ва, ко­и­то й поз­во­ля­ват.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Тво­е­то тя­ло же­лае да прес­та­неш да вяр­ваш, че си длъ­жен сам да удов­лет­во­ря­ваш сво­и­те пот­реб­нос­ти и да раз­чи­таш са­мо на своя ум – то­ест на то­ва, ко­е­то ти е из­вес­т­но днес. Ти тряб­ва да раз­бе­реш, че имаш и твоя вът­реш­на си­ла, твой вът­ре­шен БОГ, кой­то знае всич­ки твои пот­реб­нос­ти зна­чи­тел­но по-доб­ре, от­кол­ко­то ги знае тво­ят ум. До­ве­риш ли се на та­зи си­ла, ти ще по­лу­чиш всич­ко, от ко­е­то се нуж­да­еш. Вмес­то без­к­райно да се въл­ну­ваш, поб­ла­го­да­ри на све­та за то­ва, ко­е­то имаш в да­де­ния мо­мент. Ос­та­но­ви кон­такт със сво­я­та въг­реш­на си­ла, то­ва ще ти да­де им­пулс за дви­же­ние в не­об­хо­ди­ма­та по­со­ка.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |