Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Събота, 07 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow Н arrow НЕВ­РАЛ­ГИЯ
НЕВ­РАЛ­ГИЯ Печат Е-мейл
16 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Нев­рал­ги­я­та е за­бо­ля­ва­не с прис­тъ­пи от ос­т­ра бол­ка по хо­да на нер­ви­те.Зна­че­ни­е­то на час­ти­те от тя­ло­то в ко­и­то въз­ник­ва бол­ка­та, го­во­ри в как­ва сфе­ра на жи­во­та тряб­ва да се тър­си проб­ле­ма.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     От нев­рал­гия стра­да то­зи, кой­то се опит­ва да се из­ба­ви от бол­ка, свър­за­на с ми­на­ло­то. Ко­га­то ня­как­ва си­ту­а­ция в нас­то­я­ще­то про­буж­да та­зи бол­ка, чо­век от­но­во пре­жи­вя­ва ста­ри стра­хо­ве и чув­с­т­во за ви­на. Не­го­ва­та ду­ша се из­пъл­ва с без­по­койс­т­во и мъ­ка. Той се ста­рае да се из­ба­ви от емо­ци­и­те, на­дя­вай­ки се по то­зи на­чин да из­бег­не стра­да­ни­е­то

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Стре­ме­жът да скри­еш в под­съз­на­ни­е­то бол­ка­та, свър­за­на с ми­на­ло­то, са­мо я под­х­ран­ва и усил­ва. Вмес­то да се оп­рав­да­ваш със сво­я­та без­по­мощ­ност, пос­та­рай се да се из­ба­виш от без­по­ко­я­щия те проб­лем. До­ри, ако в ми­на­ло­то си пре­жи­вял не­що ужас­но, то­ва не оз­на­ча­ва, че си длъ­жен да жи­ве­еш с не­го до края на жи­во­та. Ка­жи си, че си нап­ра­вил всич­ко, ко­е­то си мо­гъл, и не ви­ни ни­то се­бе си ни­то ня­кой друг за то­ва, ко­е­то се е слу­чи­ло. Всич­ки хо­ра са не­съ­вър­ше­ни. Въп­ре­ки то­ва, днес, ти със си­гур­ност мо­жеш по­ве­че, от­кол­ко­то пре­ди ня­кол­ко ме­се­ца или ня­кол­ко го­ди­ни и имаш всич­ко не­об­хо­ди­мо за да се из­ба­виш от ста­ра­та бол­ка.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |