Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Събота, 07 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow Н arrow НЕВ­РО­ЗА
НЕВ­РО­ЗА Печат Е-мейл
16 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Нев­ро­за­та е нер­в­но раз­с­т­ройс­т­во, не­пос­ред­с­т­ве­но вли­я­ещо на пси­хи­ка­та на чо­век, но в зна­чи­тел­но по-сла­ба сте­пен, от­кол­ко­то пси­хо­за­та. Чо­век, приз­на­ващ, че има нев­ро­за, ос­т­ро осъз­на­ва се­бе си ка­то жер­т­ва на проб­лем, с кой­то е нас­по­со­бен да се спра­ви са­мос­то­я­тел­но. Же­ла­ей­ки ис­к­ре­но да се из­ле­ку­ва, той тър­си по­мощ.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     По­ве­че­то хо­ра, стра­да­щи от нев­ро­за, имат ха­рак­тер от ма­ни­а­ка­лен тип. Мно­го­чис­ле­ни­те наб­лю­де­ния по­каз­ват ув­реж­да­не пре­диз­ви­ка­но от сил­на зло­ба, из­точ­ник, на ко­я­то се явя­ва ня­ка­къв не­ре­гу­ли­ран кон­ф­ликт с ба­ща­та или май­ка­та или и с два­ма­та за­ед­но.

     Ка­то пра­ви­ло, от нев­ро­за стра­дат хо­ра, из­пит­ва­щи сил­на пот­реб­ност от вни­ма­ние и от дет­с­т­во стра­дат от не­го­вия не­дос­тиг. То­ва не оз­на­ча­ва, че ро­ди­те­ли­те въ­об­ще не са им от­де­ля­ли вни­ма­ние, прос­то вни­ма­ние, ко­е­то са по­лу­ча­ва­ли, не е удов­лет­во­ря­ва­ло тях­на­та не­ес­тес­т­ве­но сил­на пот­реб­ност. В ре­зул­тат са ста­на­ли дъл­бо­ко за­ви­си­ми хо­ра и ако до тях не стои чо­век, от ко­го­то мо­гат да за­ви­сят, те на­ми­рат дру­га фор­ма на за­ви­си­мост, ко­я­то мо­же да пре­ми­не в ма­ния (при­мер­но: ма­ния за чис­то­та).

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Нев­ро­за­та го­во­ри, че ти си длъ­жен бър­зо да пре­раз­г­ле­даш сво­и­тераз­би­ра­ния, тъй ка­то те мно­го чес­то ти вре­дят. Стру­ва ти се, че не си в със­то­я­ние да се из­ба­виш от пси­хич­на­та бол­ка, ко­я­то раз­ру­ша­ва тво­я­та ду­ша. Тряб­ва да се със­ре­до­то­чиш вър­ху ху­ба­ви­те мо­мен­ти от сво­е­то ми­на­ло и да си ка­жеш, че тво­и­те ро­ди­те­ли или хо­ра­та, ко­и­то са ги за­ме­ни­ли, ви­на­ги са ти же­ла­ли са­мо доб­ро­то. В то­зи жи­вот тряб­ва да се на­у­чиш да дейс­т­ваш са­мос­то­я­тел­но и да по­вяр­ваш в соб­с­т­ве­ни­те спо­соб­нос­ти. Са­мо ти сам мо­жеш да съз­да­деш чу­дес­ния жи­вот, за кой­то меч­та­еш. Ако ре­шиш да се обър­неш за по­мощ към ня­ко­го, очак­ва те се­ри­оз­но ра­зо­ча­ро­ва­ние. Ако ре­шиш, че тво­ят жи­вот за­ви­си на­пъл­но от та­зи по­мощ, то­ва ще бъ­де съ­ща­та за­ви­си­мост, от ко­я­то стра­даш се­га, но под раз­лич­на фор­ма. Към та­зи по­мощ тряб­ва да се от­на­сяш имен­но ка­то към по­мощ, на­пом­няй­ки си, че имаш поч­ти всич­ко не­об­хо­ди­мо за са­мос­то­я­тел­но ре­ше­ние на проб­ле­ма. От­лич­но сред­с­т­во в твоя слу­чай е ис­тин­с­ка­та прош­ка.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |