Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Неделя, 15 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow Н arrow НЕ­ЩАС­ТЕН СЛУ­ЧАЙ
НЕ­ЩАС­ТЕН СЛУ­ЧАЙ Печат Е-мейл
16 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Не­щас­т­ни­ят слу­чай е труд­но да се пред­ви­ди, хо­ра­та са склон­ни да го счи­тат за слу­чай­но съ­би­тие. В пос­лед­но вре­ме все по-чес­то и по-чес­то се сре­щат съ­вър­ше­но про­ти­во­по­лож­ни мне­ния. Лич­но аз смя­там, че слу­ча­ят, в то­ва чис­ло и не­щас­т­ния­т слу­чай е един от спо­со­би­те, с по­мощ­та на кой­то Бо­жес­т­ве­но­то об­щу­ва с нас. Не­об­хо­ди­мо е да се ана­ли­зи­ра коя част от тя­ло­то е пос­т­ра­да­ла и до­кол­ко се­ри­оз­но е на­ра­ня­ва­не­то. Ако в ре­зул­тат на не­щас­тен слу­чай е нас­тъ­пи­ло СЧУП­ВА­НЕ, виж и съ­от­вет­на­та ста­тия.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Не­щас­т­ни­ят слу­чай го­во­ри за чув­с­т­во­то на ви­на у пос­т­ра­да­лия, за ко­е­то без­съз­на­тел­но ви­ни се­бе си на ни­во­то на своя Аз. Та­ка нап­ри­мер, май­ка­та се за­ни­ма­ва с не­що в кух­ня­та, а си­нът я ви­ка от дру­га­та стая. Тя се пра­ви, че не го чу­ва, тъй ка­то смя­та, че де­те­то мо­же да по­ча­ка. Про­дъл­жа­вай­ки да се за­ни­ма­ва със сво­и­те ра­бо­ти, тя па­да и на­ра­ня­ва ръ­ка­та си. За­да­вай­ки си въп­ро­са “За как­во мис­лих?”, тя из­вед­нъж осъз­на­ва, че се е дър­жа­ла ка­то без­сър­деч­на май­ка и са­ма се на­каз­ва за то­ва. Жената на­ра­ня­ва она­зи част на тя­ло­то, ко­я­то е би­ла ак­тив­на, ко­га­то е иг­ра­ла ро­ля­та на без­сър­деч­на май­ка. Не­щас­т­ни­ят слу­чай е един от спо­со­би­те, с по­мощ­та на ко­и­то хо­ра­та се опит­ват да се из­ба­вят от чув­с­т­во­то за ви­на. Стру­ва им се, че ка­то пос­т­ра­дат при не­щас­тен слу­чай, ще из­ку­пят сво­я­та ви­на – ре­ал­на или из­мис­ле­на. За съ­жа­ле­ние всич­ко то­ва про­ти­ча на без­съз­на­тел­но ни­во.

     Не­щас­т­ният слу­чай със се­ри­оз­ни трав­ми, ко­и­то не поз­во­ля­ват да се хо­ди на ра­бо­та или да се за­ни­ма­ва с ня­как­ва кон­к­рет­на дей­ност, е без­съз­на­те­лен опит да се спреш и от­дъх­неш без уг­ри­зе­ния на съ­вест­та. Обик­но­ве­но та­ки­ва не­щас­т­ни слу­чаи нас­тъп­ват, ко­га­то чо­век пре­дя­вя­ва по­ви­ше­ни изис­к­ва­ния към се­бе си и не мо­же да нап­ра­ви по­чив­ка в ра­бо­та­та си или в дру­га дей­ност съз­на­тел­но.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Тряб­ва да пре­раз­г­ле­даш сво­и­те пред­с­та­ви за ви­нов­ност. Съг­лас­но за­ко­на, чо­век се приз­на­ва за ви­но­вен, ако на­пъл­но е до­ка­за­но, че при из­вър­ш­ва­не на прес­тъп­ле­ни­е­то той е дейс­т­вал съз­на­тел­но и умиш­ле­но. Все­ки път, ко­га­то се са­мо­об­ви­ня­ваш в не­що, за­пи­тай се умиш­ле­но ли си го из­вър­шил. Ако не, прес­та­ни да се са­мо­об­ви­ня­ваш, тъй ка­то ня­ма при­чи­на за то­ва.

     Що се от­на­ся до по­со­че­ния по-го­ре при­мер, смя­таш ли в дейс­т­ви­тел­ност, че май­ка­та е ис­ка­ла да при­чи­ни зло на де­те­то си? Ос­вен то­ва, ако чо­век на­ис­ти­на е ви­но­вен, сра­бот­ва за­ко­нът за при­чи­на­та и след­с­т­ви­и­ето, тъй ка­то все­ки от нас по­лу­ча­ва то­ва, ко­е­то е зас­лу­жил. Мъ­дър и от­го­во­рен чо­век е то­зи, кой­то приз­на­ва ви­на­та си и ис­ка прош­ка от то­зи, пред когото е ви­но­вен и при­е­ма ми­съл­та, че ще дой­де мо­мент, ко­га­то ще си по­лу­чи зас­лу­же­но­то. Та­къв чо­век ще при­е­ме въз­мез­ди­е­то спо­кой­но и със сми­ре­ние, тъй ка­то знае, че съ­щес­т­ву­ва оп­ре­де­лен по­ря­дък, вис­ша спра­вед­ли­вост.

     Ако не­щас­т­ни­ят слу­чай, е бил про­во­ки­ран на несъзнавано ни­во ка­то спо­соб за по­лу­ча­ва­не на по­чив­ка, по­мис­ли да­ли не би мо­гъл съз­на­тел­но да от­де­лиш то­ва вре­ме за от­дих, без да си при­чи­ня­ваш бол­ка.

     Ко­га­то не­щас­т­ни­ят слу­чай е до­вел след се­бе си се­ри­оз­ни пос­ле­ди­ци и сил­на бол­ка – нап­ри­мер, СЧУП­ВА­НЕ, то­ва го­во­ри, че потис­каш в се­бе си, на несъзнателно или съз­на­тел­но ни­во мис­ли за на­си­лие по от­но­ше­ние на друг чо­век. Тъй ка­то не мо­жеш да про­я­виш то­ва на­си­лие и в съ­що­то вре­ме ве­че не мо­жеш да го сдър­жаш, то се об­ръ­ща про­тив теб. Тряб­ва да се ос­во­бо­диш от те­зи мис­ли и да ги раз­ка­жеш на чо­ве­ка, про­тив ко­го­то са от­п­ра­ве­ни, не про­пус­кай­ки да му се из­ви­ниш.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |