Кой е тук?
В момента 8 госта онлайн
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Петък, 06 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow О arrow ОП­ЛЕ­ШИ­ВЯ­ВА­НЕ
ОП­ЛЕ­ШИ­ВЯ­ВА­НЕ Печат Е-мейл
16 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Оп­ле­ши­вя­ва­не­то е про­цес на опа­да­не окос­мя­ва­не­то на гла­ва­та или на дру­ги учас­тъ­ци на тя­ло­то, в ре­зул­тат на ко­е­то се об­ра­зу­ват ок­ръг­ле­ни по фор­ма учас­тъ­ци с глад­ка, бя­ла ко­жа. Окос­мя­ва­не­то око­ло те­зи учас­тъ­ци ос­та­ва тол­ко­ва гъс­то как­то е оби­чай­но­то. Въз­мож­но е и пъл­но оп­ле­ши­вя­ва­не.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Тъй ка­то и при жи­вот­ни­те и при чо­ве­ка окос­мя­ва­не­то из­пъл­ня­ва за­щит­на фун­к­ция, опа­да­не­то на ко­са­та в го­ле­ми ко­ли­чес­т­ва го­во­ри за ли­ша­ва­не от за­щи­та. В ре­зул­тат на ня­как­во съ­би­тие или ре­ше­ние, чо­век не се чув­с­т­ва по­ве­че за­щи­тен и из­пит­ва си­лен страх, от кой­то не мо­же да се из­ба­ви са­мос­то­я­тел­но. Труд­но му е да тър­си за­щи­та от дру­ги­те. Въз­мож­но е той да се опит­ва да за­щи­ти дру­ги­те, за да скрие соб­с­т­ве­ния си страх стра­хът да се ока­же без­за­щи­тен.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Ако стра­даш от оп­ле­ши­вя­ва­не, тряб­ва да въз­с­та­но­виш кон­так­та със сво­я­та ду­ша и сво­е­то “АЗ СЪМ”, а съ­що та­ка да раз­бе­реш, че ви­на­ги е оси­гу­ра­на за­щи­та на твоя вът­ре­шен “БОГ”. Пре­ди да по­вяр­ваш в то­ва, че ни­кой не ис­ка да те за­щи­та­ва, изяс­ни си та­ка ли е в дейс­т­ви­тел­ност. Мо­же би хо­ра­та прос­то не зна­ят, че ти се нуж­да­еш от за­щи­та. Точ­но по съ­щия на­чин пре­ди да се хвър­лиш в за­щи­та на дру­ги­те, пос­та­рай се да си изяснш до­кол­ко тя им е не­об­хо­ди­ма. Поз­во­ли си да приз­на­еш сво­и­те стра­хо­ве и да раз­ка­жеш за тях на дру­ги хо­ра.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |