Кой е тук?
В момента 1 гост онлайн
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Неделя, 15 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow О arrow ОЧИ (ПРОБ­ЛЕ­МИ)
ОЧИ (ПРОБ­ЛЕ­МИ) Печат Е-мейл
16 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Очи­те са ор­га­ни на зре­ни­е­то. С тях е свър­за­но ог­ром­но мно­жес­т­во проб­ле­ми, по-го­ля­ма­та част, от ко­и­то во­дят до вло­ша­ва­не на зре­ни­е­то. Виж съ­от­вет­с­т­ва­щи­те ста­тии в кни­га­та и обяс­не­ни­я­та по-до­лу.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Проб­ле­ми­те с очи­те, вли­я­ещи на зре­ни­е­то, го­во­рят за то­ва, че чо­век пред­по­чи­та да си зак­ри­ва очи­те пред про­из­ти­ча­що­то, тъй ка­то се стра­ху­ва да не за­гу­би ня­ко­го или не­що. В то­зи сми­съл бо­лест­та се явя­ва за не­го фор­ма на са­мо­за­щи­та. Въз­мож­но е съ­що та­ка, той да не же­лае по­ве­че да наб­лю­да­ва всич­ко, да бъ­де в час с всич­ко, да дър­жи очи­те си ши­ро­ко от­во­ре­ни. Ето още ня­кол­ко раз­п­рос­т­ра­не­ни из­ра­за свър­за­ни с очи­те:

     * Очи­те ми да не те виж­дат.
     * Раз­ног­лед ста­вам.
     * Ло­ши очи.
     * Зат­ва­рям се очи­те за не­що.

     Чес­та­та упот­ре­ба на един или ня­кол­ко по­доб­ни из­ра­за мо­же до­ри да се ока­же при­чи­на за проб­ле­ми с очи­те или да вло­ша­ва­не на зре­ни­е­то.

     Ако за­бо­ля­ва­не­то на очи­те пре­чи на чо­век да виж­да доб­ре на близ­ко раз­с­то­я­ние, оз­на­ча­ва, че той не за­бе­ляз­ва ня­как­ви про­це­си, ко­и­то го ка­са­ят не­пос­ред­с­т­ве­но и са свър­за­ни с не­го­во­то тя­ло (нап­ри­мер, не за­бе­ляз­ва как ста­рее фи­зи­чес­ко­то му тя­ло), с об­с­то­я­тел­с­т­ва­та на жи­во­та му или с об­к­ръ­жа­ва­щи­те го хо­ра. То­ва, ко­е­то виж­да, пре­диз­вик­ва в не­го страх и то­зи страх му пре­чи обек­тив­но да оце­ня­ва случ­ва­що­то се, де­фор­ми­ра ре­ал­ност­та в не­го­ви­те пред­с­та­ви. Та­ко­ва по­ло­же­ние го ус­т­рой­ва. Ко­га­то не виж­да ни­що око­ло се­бе си в не­го въз­ник­ва усе­ща­не­то за дис­тан­ци­ра­ност и той за ни­що не се без­по­кои. (Виж съ­що ста­ти­я­та ДА­ЛЕ­КОГ­ЛЕД­С­Т­ВО).

     Ако за­бо­ля­ва­не­то на очи­те пре­чи на чо­век да виж­да на да­леч­но раз­с­то­я­ние, то­ва оз­на­ча­ва, че из­пит­ва не­о­бос­но­ва­но без­по­койс­т­во, свър­за­но с не­го­во­то соб­с­т­ве­но бъ­де­ще или бъ­де­ще­то на те­зи, ко­и­то оби­ча. Той си пред­с­та­вя все­въз­мож­ни страш­ни си­ту­а­ции, ко­и­то ед­ва ли ня­ко­га ще въз­ник­нат. Въз­мож­но е да не же­лае да виж­да на да­леч­но раз­с­то­я­ние, тъй ка­то е ле­нив и пред­по­чи­та да плу­ва по те­че­ни­е­то или е ра­зо­ча­ро­ван от жи­во­та. (Виж съ­що ста­ти­я­та КЪ­СОГ­ЛЕД­С­Т­ВО.)

     Ля­во­то око пред­с­тав­ля­ва то­ва, ко­е­то чо­век виж­да в са­мия се­бе си; то­ва ви­де­ние в мно­го го­ля­ма сте­пен се обус­ла­вя от влия­ни­е­то на май­ка­та, тъй ка­то ля­ва­та стра­на на тя­ло­то е свър­за­на с жен­с­ко­то на­ча­ло.

     Дяс­но­то око пред­с­тав­ля­ва то­ва, ко­е­то чо­век виж­да във вън­ш­ния свят; то­ва ви­де­ние в мно­го го­ля­ма сте­пен е обус­ло­ве­но от вли­я­ни­е­то на ба­ща­та, тъй ка­то дяс­на­та стра­на е свър­за­на с мъж­ко­то на­ча­ло.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Вре­ме е да раз­бе­реш, че в твоя жи­вот ни­що ня­ма да се про­ме­ни, ако се от­ка­жеш да виш­даш ис­ти­на­та, зат­ва­ряй­ки пред всич­ко очи. Ти се бо­иш да не из­гу­биш ня­ко­го или не­що; не­за­ви­си­мо от то­ва за­поч­ни да се бо­риш и се пос­та­рай да се спра­виш със си­ту­а­ци­я­та.

     Въз­мож­но е да смя­таш, че да виж­даш всич­ко или да виж­даш твър­де доб­ре, оз­на­ча­ва да ня­маш пра­во на греш­ки. Из­ба­ви се от то­ва убеж­да­ние, тъй ка­то то са­мо ти вре­ди. Без греш­ка ня­ма опит, а без опит ня­ма раз­ви­тие.

     Очи­те на­ри­ча­ме ог­ле­да­ло на ду­ша­та. То­ва оз­на­ча­ва, че все­ки проб­лем, свър­зан с очи­те, е мно­го ва­жен: той ти съ­об­ща­ва, че не се вслуш­ваш в сво­я­та ду­ша и си из­б­рал не­вяр­но нап­рав­ле­ние. Тряб­ва да осъз­на­еш, че вло­ша­ва­не­то на зре­ни­е­то не мо­же да бъ­де ес­тес­т­вен про­цес и не е свър­за­но с нас­лед­с­т­ве­ност­та. На ос­т­ро­та­та на тво­е­то зре­ние мо­же да пов­лияе са­мо ня­как­во дъл­бо­ко убеж­де­ние. За да раз­бе­реш как­во имен­но убеж­де­ние влияе от­ри­ца­тел­но на очи­те ти, из­пол­з­вай до­пъл­ни­тел­ни­те въп­ро­си, при­ве­де­ни в края на кни­га­та.

     Ос­вен то­ва, ако чес­то упот­ре­бя­ваш фра­зи, по­доб­ни на по­со­че­ни­те по-го­ре, про­а­на­ли­зи­рай стра­ха, кой­то те зас­та­вя да ги про­из­на­сяш. То­ва ще ти по­мог­не да оп­ре­де­лиш ме­та­фи­зи­чес­ка­та при­чи­на на твоя проб­лем.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /home/fspeid/public_html/broqch/var/access.php on line 74