Кой е тук?
В момента 1 гост онлайн
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Събота, 07 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow П arrow ПЕ­ТА (БОЛ­КА)
ПЕ­ТА (БОЛ­КА) Печат Е-мейл
17 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Пе­та­та е зад­на­та част на стъ­па­ло­то, на ко­я­то се опи­ра кра­кът при хо­де­не. Бол­ка­та в нея мно­го чес­то въз­ник­ва без ви­ди­ма фи­зи­чес­ка при­чи­на.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Бол­ка­та в пе­та­та го­во­ри за то­ва, че чо­век ис­ка да се дви­жи нап­ред към пос­та­ве­на­та цел, но се ко­ле­бае, за­що­то чув­с­т­ва лип­са­та на под­дръж­ка, опо­ра. Чо­век от та­къв тип не мо­же да пре­ми­не към дейс­т­вие без не­чие съг­ла­сие или раз­ре­ше­ние. Той не се ос­ме­ля­ва да си приз­нае, че му се ис­ка ня­кой да го нас­тъ­пи по пе­ти­те. Ко­га­то дейс­т­ва без одоб­ре­ни­е­то на дру­ги­те, в не­го въз­ник­ва чув­с­т­во за ви­на. Без под­дръж­ка той не е спо­со­бен не са­мо да се дви­жи нап­ред, но да­же да ос­та­ва на мяс­то.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Тво­я­та пе­та ти каз­ва, че мо­жеш да взе­маш ре­ше­ния и да се дви­жиш нап­ред, раз­чи­тай­ки са­мо на се­бе си. Ти, сам за се­бе си си най-доб­ра­та под­к­ре­па, на ко­я­то тряб­ва да раз­чи­таш. По­ве­че не тряб­ва да вяр­ваш, че мо­жеш да оби­чаш или да бъ­деш лю­бим са­мо в слу­ча­и­те, ко­га­то тво­и­те въз­г­ле­ди на­пъл­но съв­па­дат с възг­ле­ди­те на окол­ни­те, на те­зи чи­я­то обич тър­сиш. В то­зи свят ня­ма ни­то ед­на двой­ка хо­ра, ко­и­то би­ха би­ли съг­лас­ни един с друг аб­со­лют­но във всич­ко. Ако всич­ки мис­ле­ха и чув­с­т­в­с­т­ва­ха съ­вър­ше­но ед­нак­во, жи­во­тът би бил не­по­но­си­мо ску­чен. Раз­бе­ри, ни­кой не е за­дъл­жен да под­дър­жа всич­ки на­чи­на­ния, на то­зи ко­го­то оби­ча. И още – не­ка ня­кой те нас­тъп­ва по пе­ти­те, но ти тряб­ва да се дви­жиш нап­ред при вся­как­ви ус­ло­вия.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |