Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Неделя, 15 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow П arrow ПЛЕ­ШИ­ВОСТ
ПЛЕ­ШИ­ВОСТ Печат Е-мейл
17 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Пле­ши­вост­та е пъл­но или час­тич­но от­със­т­вие на ко­са на окос­ме­на­та част на гла­ва­та.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Пле­ши­ви­на­та се явя­ва приз­нак на лю­бов към власт­та или зло­у­пот­ре­ба с нея. Чо­век по­лу­ча­ва удо­вол­с­т­вие от то­ва, че му се под­чи­ня­ват. Той на­ла­га сво­и­те въз­г­ле­ди и мне­ния, без да проя­вя­ва ни­как­во ува­же­ние към въз­г­ле­ди­те и мне­ни­е­то на дру­ги­те хо­ра. Нор­мал­ният чо­век, имащ власт в ед­на или дру­га сфе­ра, не усе­ща пот­реб­ност да потис­ка под­чи­не­ни­те и да им на­ла­га сво­и­те въз­г­ле­ди. Хо­ра­та го ува­жа­ват и доб­ро­вол­но приз­на­ват не­го­ва­та власт. Влас­то­лю­би­ви­ят чо­век на­ла­га сво­е­то мне­ние и не мо­же да се прие­ме та­къв, ка­къв­то е. Зло­у­пот­ре­бя­вай­ки с властта си, той вло­ша­ва вза­и­мо­от­но­ше­ни­я­та и пре­жи­вя­ва мно­го неп­ри­ят­ни емо­ции.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     От­чи­тай­ки ка­за­но­то по-го­ре, тво­е­то тя­ло же­лае да се при­е­меш та­къв, ка­къв­то си; по­ве­че не тряб­ва да нат­рап­ваш сво­е­то мне­ние или убеж­де­ния на дру­ги хо­ра. Тряб­ва да приз­на­еш, че имаш влас­тен ха­рак­тер, то­га­ва ще мо­жеш по-хар­мо­нич­но да про­я­вя­ваш влас­т­ността си. То­ва ще от­к­рие пред теб но­ви въз­мож­нос­ти и ще ти поз­во­ли да бъ­деш са­мият се­бе си, а не то­зи чо­век, кой­то ти се стру­ва, че хо­ра­та ис­кат да виж­дат. Виж съ­що ста­ти­я­та КО­СА (ПРОБ­ЛЕ­МИ).

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /home/fspeid/public_html/broqch/var/access.php on line 74