Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Неделя, 15 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow П arrow ПЛЮ­Е­НЕ
ПЛЮ­Е­НЕ Печат Е-мейл
17 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Плю­е­не­то е про­из­вол­но очис­т­ва­не от слюн­ка и слуз, ко­и­то се нат­руп­ват в ус­та­та.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Твър­де чес­то­то из­п­лю­ва­не на слюн­ка го­во­ри за сил­но­то през­ре­ние към чо­век или си­ту­а­ция. На чо­век му се ис­ка да плюе ня­ко­му или на ня­как­ва си­ту­а­ция. Той не си поз­во­ля­ва да “прег­лът­не” та­зи си­ту­а­ция и да из­пол­з­ва по­лу­че­ния опит за по-на­та­тъш­но раз­ви­тие. От­х­вър­ля по­лез­на­та въз­мож­ност, вмес­то да я из­пол­з­ва.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Вре­ме е ос­нов­но да ана­ли­зи­раш сво­и­те стра­хо­ве, ко­и­то ти пре­чат да се из­ба­виш от нат­рап­чи­ви идеи и да се пос­та­ра­еш да раз­бе­реш чо­ве­ка или си­ту­а­ци­я­та, на ко­и­то ти се ис­ка да плю­еш. Осъз­най, че та­зи си­ту­а­ция е въз­ник­на­ла в жи­во­та ти съв­сем не слу­чай­но. Ако ти съх­ра­ня­ваш сво­е­то през­ре­ние, то ще ти нав­ре­ди зна­чи­тел­но по­ве­че, от­кол­ко­то на то­зи, ко­го­то пре­зи­раш. По­ве­че не се нуж­да­еш от стра­ха, кой­то те е ръ­ко­во­дил досе­га.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /home/fspeid/public_html/broqch/var/access.php on line 74