Кой е тук?
В момента 9 госта онлайн
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Петък, 06 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow П arrow ПОД­БЕД­РИ­ЦА (БОЛ­КА)
ПОД­БЕД­РИ­ЦА (БОЛ­КА) Печат Е-мейл
02 май 2011
Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Под­бед­ри­ца­та е част от кра­ка меж­ду ко­ля­но­то и гле­зе­на. Бол­ка­та в под­бед­ри­ца­та обик­но­ве­но въз­ник­ва, ко­га­то чо­век стои или вър­ви.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Оче­вид­но, бол­ка­та в под­бед­ри­ца­та пре­чи на дви­же­ни­е­то нап­ред, кра­чей­ки или бя­гай­ки, за­то­ва тя е свър­за­на са на­ше­то от­нош­ние към бъ­де­ще­то и на­ши­те спо­соб­нос­ти да се дви­жим нап­ред в жи­во­та. Вся­ка бол­ка в под­бед­ри­ца­та го­во­ри за страх, пре­диз­ви­кан или от сблъ­сък с не­що но­во, или от не­об­хо­ди­мост­та да се пра­ви не­що за дос­ти­га­не­то на пос­та­ве­на цел. То­зи страх мо­же да бъ­де свър­зан с но­ва ра­бо­та или с лю­бов­ни от­но­ше­ния.

Ако бол­ка­та се по­я­вя­ва, ко­га­то чо­век е в със­то­я­ние на по­кой, то­ва оз­на­ча­ва, че той не си да­ва въз­мож­ност да спре и да се под­гот­ви за дви­же­ние в но­во нап­рав­ле­ние. За по­я­ва­та на та­зи бол­ка в ре­зул­тат на НЕ­ЩАС­ТЕН СЛУ­ЧАЙ, виж съ­от­вет­с­т­ва­ща­та ста­тия в до­пъл­не­ние към то­ва обяс­не­ние.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     С бол­ка в ко­ля­но­то, въз­ник­ва­ща по вре­ме на дви­же­ние, твое­то тя­ло ти каз­ва, че твър­де дъл­го мис­лиш, пре­ди да се пред­ви­жиш нап­ред. Те­зи раз­мис­ли, или не­ре­ши­тел­ност, са пре­диз­ви­ка­ни от стра­хо­ве, ко­и­то ти по­ма­гат да из­бяг­ваш греш­ки, но в съ­що­то вре­ме ти пре­чат да пре­жи­ве­еш ня­ка­къв ва­жен и не­об­хо­дим за теб опит. Пос­та­рай се да при­до­би­еш вя­ра в се­бе си и в то­зи свят – то­ва ще ти по­мог­не по-бър­зо и по-уве­ре­но да пре­ми­неш към дейс­т­вие.

     Ако бол­ка­та в под­бед­ри­ца­та въз­ник­ва са­мо в със­то­я­ние на по­кой, то тя го­во­ри за же­ла­ни­е­то ти да нап­ра­виш твър­де мно­го и твър­де бър­зо. Не мис­ли, че хо­ра­та ще те смет­нат за ле­нив или неб­ла­го­да­рен, ако си да­деш мал­ко по­чив­ка.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |