Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Неделя, 15 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow П arrow ПО­ТО­ОТ­ДЕ­ЛЯ­НЕ
ПО­ТО­ОТ­ДЕ­ЛЯ­НЕ Печат Е-мейл
02 май 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     По­тот­де­ля­не е про­це­сът на от­де­ля­не на пот чрез по­ри­те на ко­жа­та. Ме­ха­низ­мът на по­тот­де­ля­не оси­гу­ря­ва под­дър­жа­не­то на тем­пе­ра­ту­ра­та на тя­ло­то на ед­но ни­во – при­мер­но 37.0 по ска­ла­та на Цел­зий. Да­де­но­то по-до­лу опи­са­ние се от­на­ся до хо­ра, ко­и­то се по­тят не­ес­тес­т­ве­но обил­но, при теж­ка фи­зи­чес­ка ра­бо­та или в са­у­на, а съ­що и за те­зи, ко­и­то се по­тят мно­го мал­ко.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Тъй ка­то пот­та в 95% се със­тои от во­да, а во­да­та сим­во­ли­зи­ра емо­ци­о­нал­но­то тя­ло, на­ру­ше­ни­я­та в по­то­от­де­ля­не­то са не­пос­ред­с­т­ве­но свър­за­ни с на­ру­ше­ния в емо­ци­о­нал­на­та сфе­ра. Чо­век, кой­то мал­ко се по­ти, пре­жи­вява ня­как­ви сил­ни емо­ции, но ги сдър­жа, за да не на­ра­ни дру­ги хо­ра. Ка­то пра­ви­ло, в та­къв чо­век въз­ник­ват и проб­ле­ми с ко­жа­та, за­то­ва виж и ста­ти­я­та КО­ЖА (ПРОБ­ЛЕ­МИ).

     Мно­го се по­ти то­зи, кой­то дъл­го е сдър­жал сво­и­те емо­ции, но е дот­сиг­нал емо­ци­о­на­лен пре­дел. Не­го­во­то тя­ло му каз­ва, че тряб­ва да из­ра­зи сво­и­те чув­с­т­ва, до­ри, ако то­ва не е угод­но ня­ко­му. Въз­мож­но е в на­ча­ло­то да се из­ра­зя­ва не­пох­ват­но по­ра­ди от­със­т­ви­е­то на опит, за­то­ва тряб­ва по­не мал­ко да под­гот­ви пси­хо­ло­ги­чес­ки ос­та­на­ли­те.

     Ако пот­та има неп­ри­я­тен ми­рис, оз­на­ча­ва че чо­век се не­на­виж­да. Той се ядос­ва на се­бе си за всич­ки не­га­тив­ни емо­ции, ко­и­то е тру­пал в се­бе си го­ди­ни на­ред. Не­об­хо­ди­мо е да прос­ти кол­ко­то се мо­же по-бър­зо на се­бе си и на те­зи, ко­и­то са пре­диз­ви­ка­ли в не­го оп­ре­де­ле­ни­те емо­ции. Ета­пи­те на прош­ка­та са опи­са­ни в края на та­зи кни­га.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     В да­де­ния слу­чай ме­та­фи­зи­чно­то зна­че­ние е оче­вид­но. Твое­то тя­ло ти по­каз­ва, че не тряб­ва да сдър­жаш емо­ци­и­те си, тъй ка­то то­ва са­мо ти вре­ди. На­у­ча­вай­ки се да из­ра­зя­ваш сво­и­те емо­ции ти ще прес­та­неш да вяр­ваш, че то­ва е ло­шо, а съ­що ще ус­пе­еш да въз­с­та­но­виш кон­так­та с чув­с­т­ви­тел­ността си. То­зи, кой­то се ста­рае да бло­ки­ра сво­и­те емо­ции, ед­нов­ре­мен­но бло­ки­ра и сво­я­та чув­с­т­ви­тел­ност. Иде­а­лът е чув­с­т­ви­тел­ност, без сил­ни емо­ции.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /home/fspeid/public_html/broqch/var/access.php on line 74