Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Неделя, 15 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow П arrow ПРИ­ПА­ДЪК
ПРИ­ПА­ДЪК Печат Е-мейл
02 май 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     При­па­дъ­кът е крат­ков­ре­мен­на и вне­зап­на за­гу­ба на съз­на­ние. На чо­век му при­тъм­ня­ва пред очи­те, виж­да све­те­щи точ­ки или пет­на, ста­ва мър­т­веш­ки блед, пок­ри­ва се със сту­де­на пот и гу­би съз­на­ние.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     При­па­дъ­кът е спо­соб за из­бяг­ва­не на не­же­ла­но­то или неп­ри­ят­но­то. Към не­го чо­век при­бяг­ва не­съз­на­тел­но, ко­га­то ня­как­ва си­ту­а­ция пре­диз­вик­ва у не­го раз­д­раз­не­ние и без­по­койс­т­во, но той не е в със­то­я­ние да я из­ме­ни.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Съ­об­ще­ни­е­то на тво­е­то тя­ло се със­тои в то­ва, че ти в дейст­ви­тел­ност ис­каш да про­дъл­жиш учас­ти­е­то си в си­ту­а­ци­я­та, но за то­ва ти е не­об­хо­ди­мо да пре­раз­г­ле­даш сво­е­то от­но­ше­ние към нея. Вмес­то да под­х­ран­ваш стра­хо­вете си, раз­ка­жи на близ­ки­те си как­во те без­по­кои или драз­ни и то­га­ва хо­ра­та дейс­т­ви­тел­но ще ти по­мог­нат да пог­лед­неш си­ту­а­ция от друг ъгъл. Тво­ят вът­ре­шен глас се опит­ва да те убе­ди, че не мо­жеш да се спра­виш със си­ту­а­ци­я­та и си длъ­жен по ня­ка­къв на­чин да я из­бег­неш, но та­зи си­ту­а­ция но­си в се­бе си не­об­хо­ди­мия ти опит и за­то­ва тряб­ва да се от­не­сеш към нея съз­на­тел­но, а не да при­па­даш. Вре­ме е да въз­с­та­но­виш кон­так­та с тво­я­та вът­реш­на си­ла.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /home/fspeid/public_html/broqch/var/access.php on line 74