Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Събота, 07 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow П arrow ПТО­ЗА
ПТО­ЗА Печат Е-мейл
02 май 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Пто­зата е от­пус­ка­не­то на ня­ка­къв ор­ган, съз­да­ва­що един или друг фи­зи­чес­ки проб­лем. В слу­ча­и­те, ко­га­то нис­ко­то раз­по­ло­же­ние на ор­га­ни­те е по рож­де­ние и не при­чи­ня­ва ни­как­во не­у­доб­с­т­во, се при­е­ма, че то­ва е нор­мал­но за то­зи чо­век раз­по­ло­же­ние.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Ме­та­фи­зич­ният сми­съл на пто­за­та за­ви­си от то­ва, ка­къв ор­ган е от­пус­нат. При­мер­но, ако при ед­на же­на има спа­да­не на бъб­ре­ци­те, тя чув­с­т­ва, че ней­но­то по­ло­же­ние в ка­чес­т­во­то й на май­ка (бъб­ре­ци­те са свър­за­ни с май­чин­с­т­во­то) не е на ни­во­то, на ко­е­то би же­ла­ла. Въз­мож­но е да усе­ща, че не е на ви­со­та тъй ка­то не е оп­рав­да­ла очак­ва­ни­я­та или е прис­тъ­пи­ла ня­ка­ка­ви свои прин­ци­пи.

     Ако ста­ва въп­рос за ня­ка­къв друг ор­ган, на­ме­ре­те в та­зи кни­га съ­от­вет­на­та ста­тия и оп­ре­де­ле­те ме­та­фи­зич­но­то зна­че­ние на то­зи ор­ган. Ор­га­ни­те най-чес­то се от­пус­кат при хо­ра, ко­и­то се нуж­да­ят от вни­ма­ни­е­то на окол­ни­те, за да се чув­с­т­ват лю­би­ми и зна­чи­ми.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Пто­за­та на ня­кой ор­ган напомня, че ти не осъз­на­ваш сво­я­та зна­чи­мост и твър­де взис­ка­тел­но се срав­ня­ваш с дру­ги хо­ра или иде­ал, кой­то сам си съз­дал. Поз­во­ли си да бъ­деш не­съ­вър­шен. Ако не ти се уда­ва да от­к­ри­еш сво­и­те по­ло­жи­тел­ни ка­чес­т­ва са­мос­то­я­тел­но, обър­ни се за по­мощ към хо­ра, ко­и­то те поз­на­ват доб­ре. Тво­е­то тя­ло ти каз­ва, че си длъ­жен и мо­жеш сам да по­вяр­ваш в се­бе си и да при­до­би­еш дос­тойн­с­т­во и са­мо­у­ва­же­ние. Дру­ги­те хо­ра, в най-доб­рия слу­чай, ще ти по­мог­нат са­мо със съ­вет, ос­нов­на­та ра­бо­та ти тряб­ва да из­вър­шиш са­мос­то­я­тел­но. Не заб­ра­вяй, че тво­е­то тя­ло фи­зи­чес­ки от­ра­зя­ва със­то­я­ни­е­то на тво­я­та ду­ша и об­ра­зът ти на мис­ле­не.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            За да раз­бе­реш ду­хов­на­та бло­ки­ров­ка, ко­я­то пре­пят­с­т­ва удов­лет­во­ре­ни­е­то на важ­ни пот­реб­нос­ти на тво­е­то ис­тин­с­ко Аз, за­дай си въп­ро­си­те. От­го­во­ри­те на те­зи въп­ро­си ще ти поз­во­лят по-точ­но да оп­ре­де­лиш ис­тин­с­ка­та при­чи­на за твоя фи­зи­чес­ки проб­лем.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |