Кой е тук?
В момента 1 гост онлайн
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Сряда, 18 септември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow У arrow БЕД­РО
БЕД­РО Печат Е-мейл
14 апр 2011
Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Ка­то пра­ви­ло, ако чо­век се оп­лак­ва от бол­ка в бед­ро­то е мно­го слож­но да се пос­та­ви пра­вил­на ди­аг­но­за. Ако то­ва е спа­зъм, виж ста­ти­я­та СПА­ЗЪМ.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Бед­ро­то пред­с­тав­ля­ва част от кра­ка ( кра­ка­та ни дви­жат нап­ред) меж­ду ко­лян­на­та и та­зо­бед­ре­на­та ста­ва. Ме­та­фи­зи­чното зна­че­ние на бед­ро­то е свър­за­но с же­ла­ни­я­та и усе­ша­ни­я­та. В бед­ра­та са раз­по­ло­же­ни важ­ни ар­те­рии и ве­ни, ко­и­то оси­гу­ря­ват при­то­ка на кръв към кра­ка­та. Тъй ка­то кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве са свър­за­ни с уме­ни­е­то да се рад­ва­ме на жи­во­та, бол­ка­та в бед­ро­то го­во­ри за то­ва, че твър­де се­ри­оз­на­та въз­рас­т­на част на лич­ност­та не му поз­во­ля­ва да по­лу­чи удо­вол­с­т­вие от пла­ни­ра­ни­те от не­го дей­нос­ти. Чо­ве­кът, стра­дащ от бол­ка в бед­ра­та, сдър­жа сво­и­те чув­с­т­ва и чес­то се опит­ва да до­ка­же зна­чи­мостта си пред дру­ги­те.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Бол­ка­та в бед­ро­то те ка­ра да обър­неш вни­ма­ние на же­ла­ние­­то на де­те­то вът­ре в теб, ко­е­то ис­ка да иг­рае и да се раз­в­ли­ча. То­ва не оз­на­ча­ва, че ти си длъ­жен да заб­ра­виш за сво­я­та се­ри­оз­на стра­на, а прос­то да се пос­та­ра­еш да съз­да­деш хар­мо­ния меж­ду пот­реб­нос­ти­те на де­те­то и въз­рас­т­ния, ко­и­то със­тав­ля­ват тво­я­та лич­ност. Не тряб­ва по­ве­че да се под­чи­ня­ваш на гла­са на тво­е­то въз­рас­т­но Аз (кой­то се явя­ва ехо на гла­са на твоя ба­ща или тво­я­та май­ка). От то­зи мо­мент ти тряб­ва сам да се раз­по­реж­даш със своя жи­вот.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка и зак­лю­че­ние

            За да раз­бе­реш ду­хов­на­та бло­ки­ров­ка, ко­я­то въз­п­ре­пят­с­т­ва удов­лет­во­ря­ва­не­то на важ­на пот­реб­ност на тво­е­то ис­тин­с­ко Аз, се въз­пол­вай от въп­ро­си­те да­де­ни в края на та­зи кни­га. От­го­во­ри­те на те­зи въп­ро­си ще ти поз­во­лят по-точ­но да оп­ре­де­лиш ис­тин­с­ка­та при­чи­на за тво­и­те фи­зи­чес­ки проб­ле­ми.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |