Кой е тук?
В момента 2 госта онлайн
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Неделя, 15 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow Б arrow БЕЗ­П­ЛО­ДИЕ
БЕЗ­П­ЛО­ДИЕ Печат Е-мейл
14 апр 2011
Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Без­п­ло­ди­е­то (не бър­кай с ИМ­ПО­ТЕН­ЦИЯ) е нес­по­соб­ност­та на ор­га­низ­ма да про­из­веж­да по­том­с­т­во, то­ест да из­ра­бот­ва и от­де­ля га­ме­ти (спер­ма­то­зо­и­ди или яй­цек­лет­ки), а съ­що та­ка да оси­гу­ря­ва тях­но­то съ­е­ди­ня­ва­не за оп­лож­да­не.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Из­вес­т­ни са ми мно­го слу­чаи, ко­га­то у хо­ра, на ко­и­то ле­ка­ри­те са пос­та­ви­ли ди­аг­но­за “без­п­ло­дие”, се по­я­вя­ват де­ца, а те­зи, у ко­и­то не са от­к­ри­ти ни­как­ви от­к­ло­не­ния, дъл­ги го­ди­ни се опит­ват да за­че­нат.

     За ня­кои хо­ра без­п­ло­ди­е­то се явя­ва не­об­хо­дим опит в то­зи жи­вот. Въз­мож­но е те да же­ла­ят да имат де­те са­мо за­що­то “та­ка е при­е­то”, или за­що­то тех­ни­те ро­ди­те­ли ня­мат тър­пе­ние да гле­дат вну­ци. Ня­кои же­ни ис­кат да ро­дят де­те са­мо, за да се по­чув­с­т­ват же­ни, ина­че им е труд­но да при­е­мат сво­е­то жен­с­ко на­ча­ло. За та­ки­ва же­ни без­п­ло­ди­е­то се явя­ва не­об­хо­дим опит, тъй ка­то те се учат да оби­чат се­бе си и се чув­с­т­ват щас­т­ли­ви без де­ца.

     По­ня­ко­га чо­век ис­ка да има де­те, но се бои от свър­за­ни­те с то­ва проб­ле­ми и то­зи страх е по-си­лен от же­ла­ни­е­то. Без­п­ло­ди­е­то мо­же да бъ­де про­я­ва на из­т­лас­кан в несъзнаваното страх и в та­къв слу­чай не тряб­ва да се от­каз­ва­те от же­ла­ни­е­то да има­те де­те. Без­п­ло­дие се явя­ва съ­що у те­зи, ко­и­то се об­ви­ня­ват в неп­ро­дук­тив­ност, не по­лу­ча­ват по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти в ня­как­ва сфе­ра на дейс­т­вие.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     За да се изяс­ни как­во се явя­ва тво­е­то без­п­ло­дие – не­об­хо­дим за те­бе опит в то­ва въп­лъ­ще­ние или след­с­т­вие на не­о­съз­нат страх си за­дай въп­ро­си­те за оп­ре­де­ля­не на мен­тал­на­та бло­ки­ров­ка, по­со­че­ни в края на кни­га­та. Ако си же­на, въз­мож­но е да ти е нап­ра­вил впе­чат­ле­ние ня­ка­къв раз­каз за теж­ко раж­да­не. Ду­ми­те на тво­и­те ро­ди­те­ли за раж­да­не­то на де­ца­та, про­дъл­же­ни­е­то на ро­да и т. н. Мо­же би се бо­иш, че де­те­то ще от­б­лъс­не от те­бе ня­ко­го или че бре­мен­ност­та ще раз­ва­ли тво­я­та фи­у­ра?

     Осъз­най, че стра­хът, свър­зан с ня­как­ви ду­ми или съ­би­тия от твое­то ми­на­ло, не може да съ­щес­т­ву­ват веч­но. Ти тряб­ва да при­е­маш ре­ше­ние или в пол­за на же­ла­ни­е­то да имаш де­те, или в пол­за на стра­ха. Как­во­то и да ре­шиш, поз­во­ли си го. То­ва е тво­ят жи­вот и ти мо­жеш да пра­виш с не­го всич­ко, ко­е­то ис­каш, но тряб­ва да си го­тов да от­го­ва­ряш за пос­ле­ди­ци­те от ре­ше­нията си. Пре­по­ръч­вам ти да за­пи­таш те­зи, ко­и­то доб­ре те поз­на­ват, дейс­т­ви­тел­но ли имаш ос­но­ва­ние да счи­таш се­бе си за неп­ро­дук­ти­вен. По-ско­ро дру­ги­те мис­лят за теб зна­чи­тел­но по-доб­ре, от­кол­ко­то ти са­мия.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка и зак­лю­че­ние

            Съ­що­то ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |