Кой е тук?
В момента 1 гост онлайн
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Сряда, 18 септември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow У arrow БЕЗ­ПО­КОЙС­Т­ВО
БЕЗ­ПО­КОЙС­Т­ВО Печат Е-мейл
14 апр 2011
Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Без­по­койс­т­во­то е страх без при­чи­на. Чо­век, из­пит­ващ пос­то­ян­но без­по­койс­т­во, жи­вее в бо­лез­не­но очакв­а­не на ня­как­ва не­яс­на, неп­ред­с­ка­зу­е­ма опас­ност.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Пос­то­ян­но­то без­по­койс­т­во пре­чи на чо­век да жи­вее ис­тинс­ки. През ця­ло­то вре­ме той мис­ли за ми­на­ло­то си, за то­ва, което е пре­жи­вял. Та­къв чо­век, обик­но­ве­но има мно­го бо­га­то въ­об­ръ­же­ние, твър­де мно­го мис­ли за мал­ко ве­ро­ят­ни съ­би­тия. Той пос­то­ян­но тър­си все­въз­мож­ни приз­на­ци, оп­рав­да­ва­щи без­по­койст­во­то му.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Вед­на­га щом по­чув­с­т­ваш, че приб­ли­жа­ва по­ред­ният прис­тъп на без­по­койс­т­во, се пос­та­рай да осъз­на­еш, че тво­е­то въ­об­ръ­же­ние взе­ма връх и ти пре­чи да се нас­лаж­да­ваш на нас­то­я­ще­то. Убе­ди се­бе си, че не е не­об­хо­ди­мо да до­каз­ваш то­ва ни­ко­му. При­е­ми се та­къв, ка­къв­то си, с всич­ки­те си дос­тойн­с­т­ва и не­дос­та­тъ­ци. За да се из­ба­виш от стра­ха пред не­из­вес­т­но­то, пос­та­рай се да по­вяр­ваш в сво­я­та ин­ту­и­ция: тя ня­ма да те под­ве­де, ако й да­деш шанс. Пос­та­рай­ се да се дове­ря­ваш по­ве­че на хо­ра­та, ко­и­то те за­о­би­ка­лят. Поз­во­ли им да ти по­ма­гат та­ка, как­то те ис­кат. Ако без­по­койс­т­во­то е пре­диз­ви­ка­но от прис­тъп на АГО­РА­ФО­БИЯ, виж съ­от­вет­на­та ста­тия.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка и зак­лю­че­ние

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |