Кой е тук?
В момента 9 госта онлайн
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Петък, 06 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow Б arrow БЕ­ЛИ ДРО­БО­ВЕ (ПРОБ­ЛЕ­МИ)
БЕ­ЛИ ДРО­БО­ВЕ (ПРОБ­ЛЕ­МИ) Печат Е-мейл
14 апр 2011
Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Бе­ли­те дро­бо­ве са ос­но­вен ор­ган на ди­ша­не­то, тъй ка­то в тях се из­вър­ш­ва на­си­ща­не­то на кръв­та с кис­ло­род (ве­ноз­на­та кръв се прев­ръ­ща в ар­те­ри­ал­на). Те оси­гу­ря­ват на ор­га­низ­ма кис­ло­род и из­веж­дат от не­го въг­ле­род­ния ди­ок­сид, об­ра­зу­ващ се в ре­зул­тат на окис­ли­тел­ни­те про­це­си в клет­ки­те. С бе­ли­те дро­бо­ве са свър­за­ни мно­жес­т­во проб­ле­ми, вклю­чи­тел­но всич­ки проб­ле­ми на ди­ша­не­то.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Бе­ли­те дро­бо­ве са не­пос­ред­с­т­ве­но свър­за­ни с жи­во­та, с же­ла­ни­е­то за жи­вот и спо­соб­ност­та да му се рад­ва­ме, тъй ка­то те дос­та­вят в клет­ки­те на ор­га­низ­ма кис­ло­род, без кой­то чо­век не мо­же да съ­щес­т­ву­ва. На­ру­ше­нието в ра­бо­та­та на бе­ли­те дро­бо­ве го­во­ри за ло­шо са­мо­чув­с­т­вие на чо­век, за не­го­ва ду­шев­на бол­ка и пе­чал. Той чув­с­т­ва от­ча­я­ние или ра­зо­ча­ро­ва­ние и не же­лае по­ве­че да жи­вее. Усеща, че ня­как­ва си­ту­а­ция или ня­ка­къв чо­век му пре­чи да ди­ша с пъл­ни гър­ди.

     В не­го мо­же да въз­ник­не усе­ща­не­то, че са го при­тис­на­ли в ъгъ­ла, ли­ши­ли са го от сво­бо­да на дейс­т­вие. Проб­лем с бе­ли­те дро­бо­ве не­ряд­ко въз­ник­ва у те­зи, ко­и­то се бо­ят да ум­рат или стра­дат от то­ва, че виж­дат стра­да­ни­е­то или уми­ра­не­то на ня­кой бли­зък. Ко­га­то чо­век за­поч­не да мис­ли, че е по-доб­ре да ум­ре, от­кол­ко­то да жи­вее, той се ли­ша­ва от же­ла­нията, ко­и­то са ос­нов­на хра­на за емо­ци­о­нал­но­то тя­ло. То­зи, кой­то се бои да ум­ре, се стра­ху­ва и да ум­ре за не­що, то­ест спи­ра да дейс­т­ва и не си поз­во­ля­ва раз­ви­тие, пре­ход към но­во­то. Вся­ко ра­ди­кал­но из­ме­не­ние пре­диз­вик­ва у не­го страх и под­тис­ка ен­ту­си­аз­ма му.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Бе­ли­те дро­бо­ве се явя­ват един от най-важ­ни­те ор­га­ни в чо­веш­ко­то тя­ло и всич­ко, ко­е­то се случ­ва с тях, има мно­го ва­жен ме­та­фи­зи­чен сми­съл. Кол­ко­то по-се­ри­о­зен е фи­зи­чес­кия проб­лем, тол­ко­ва по-ре­ши­тел­но тряб­ва да се дейс­т­ва. Тво­е­то тя­ло ис­ка да ди­шаш с пъл­ни гър­ди, за да по­лу­чиш от­но­во же­ла­ние и да за­поч­неш да це­ниш жи­во­та. Раз­бе­ри, че са­мо ти сам мо­жеш да се при­тис­неш в ъгъ­ла, да се под­тис­неш и из­пад­неш в от­ча­я­ние.

     Вмес­то да дра­ма­ти­зи­раш ня­как­ва си­ту­а­ция, пос­та­рай се да ви­диш не­що ху­ба­во в своя жи­вот и про­а­на­ли­зи­рай всич­ки пъ­ти­ща, ко­и­то мо­гат да те за­ве­дат до щас­ти­е­то. Из­ме­ни сво­е­то от­но­ше­ние към жи­во­та и се на­у­чи да му се рад­ваш, за­що­то са­мо ти сам мо­жеш да пос­т­ро­иш щас­тието си. Про­я­вя­вай со­ци­ал­на ак­тив­ност. Пос­та­рай се по ня­кол­ко ми­ну­ти на ден да ди­шаш дъл­бо­ко, с пъл­ни гър­ди (най-доб­ре на чист въз­дух) – то­ва ще ти по­мог­не да жи­ве­еш по-пъл­но­цен­но на емо­ци­о­нал­но и мен­тал­но ни­во.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |