Кой е тук?
В момента 1 гост онлайн
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Сряда, 18 септември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow У arrow БРЕ­МЕН­НОСТ ИЗ­ВЪН­МА­ТОЧ­НА
БРЕ­МЕН­НОСТ ИЗ­ВЪН­МА­ТОЧ­НА Печат Е-мейл
14 апр 2011
Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Бре­мен­ност­та се при­е­ма за из­вън­ма­точ­на, ако пло­дът се раз­ви­ва из­вън ку­хи­на­та на мат­ка­та. Обик­но­ве­но яй­цек­лет­ка­та след оп­лож­да­не­то се спус­ка в мат­ка­та и за­поч­ва да на­рас­т­ва там, но по­ня­ко­га то­зи ме­ха­ни­зъм из­не­ве­ря­ва, яй­цек­лет­ка­та се за­дър­жа и за­поч­ва да на­рас­т­ва нап­ра­во в ма­точ­на­та тръ­ба, къ­де­то е про­тек­ло оп­лож­да­не­то.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     То­зи проб­лем го­во­ри за не­ре­ши­тел­ност – или на бъ­де­що­то де­те, или на бъ­де­ща­та май­ка, или и на два­ма­та. Май­ка­та се ко­ле­бае, чув­с­т­ва се ви­нов­на тъй ка­то без­съз­на­тел­но из­би­ра път, кой­то е зап­ла­шен от се­ри­оз­ни ус­лож­не­ния. Из­вън­ма­точ­на­та бре­мен­ност мо­же да се слу­чи при же­на, ко­я­то ня­ма ни­то си­ли, ни­то въз­мож­ност да ро­ди, но все пак е ре­ши­ла да заб­ре­ме­нее, за да дос­та­ви удо­вол­с­т­вие ня­ко­му или да про­бу­ди не­чия лю­бов.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Ти си длъж­на да да­деш на се­бе си пра­во­то да бъ­деш не­съ­вър­шен­на и да из­пит­ваш страх. Ако смя­таш, че тво­и­те въз­мож­нос­ти не ти поз­во­ля­ват да имаш се­га де­те, по­го­во­ри с не­го­ва­та ду­ша, раз­ка­жи Ј как­во чув­с­т­ваш. Знай, че то­ва е тво­е­то тя­ло и твоят жи­вот, за­то­ва ти имаш пра­во да взе­маш ре­ше­ния са­мос­то­я­тел­но. Как­во­то и ре­ше­ние да взе­меш, на теб ти пред­с­тои да но­сиш от­го­вор­ност за не­го­ви­те пос­лед­с­т­вия. По-доб­ре да ня­маш де­те, от­кол­ко­то да го но­сиш без ра­дост и лю­бов. Ако мно­го ис­каш де­те­то, ти все ще имаш вре­ме и въз­мож­ност да го ро­диш.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка и зак­лю­че­ние

            Съ­що­то, ка­то за АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |