Кой е тук?
В момента 1 гост онлайн
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Сряда, 18 септември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow У arrow БРЕ­МЕН­НОСТ(ПРОБ­ЛЕ­МИ)
БРЕ­МЕН­НОСТ(ПРОБ­ЛЕ­МИ) Печат Е-мейл
14 апр 2011
Най-чес­то при бре­мен­ност ни до­саж­дат ГА­ДЕ­НЕ­ТО и КРЪ­ВО­ТЕ­ЧЕ­НИЯ. Виж съ­от­вет­с­т­ва­щи­те ста­тии с до­пъл­не­ни­е­то, че те­зи проб­ле­ми го­во­рят за страх, свър­зан с раж­да­не­то на де­те­то.
БРОН­ХИТ

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Го­ле­ми­те брон­хи про­веж­дат въз­ду­ха към бе­ли­те дро­бо­ве, мал­ки­те брон­хи (бран­хи­о­ли) из­пъл­ня­ват по-слож­на фун­к­ция: сък­ра­ща­вай­ки се и от­пус­кай­ки се, те ре­гу­ли­рат ра­бот­ния обем на бе­ли­те дро­бо­ве. Брон­хи­тът е въз­па­ле­ние на ли­га­ви­ца­та на брон­хи­те.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     В ме­та­фи­зи­ка­та брон­хи­те са свър­за­ни със се­мейс­т­во­то. Брон­хи­тът се по­я­вя­ва то­га­ва, ко­га­то в се­мейс­т­во­то въз­ник­ват ня­как­ви проб­ле­ми (нап­ри­мер има кав­га). Чо­век сил­но пре­жи­вя­ва, чув­с­т­ва гняв, тъй ка­то те­зи проб­ле­ми са зап­ла­ха за не­го­во­то при­вич­но съ­щес­т­ву­ва­не на своя те­ри­то­рия. У не­го мо­же да­же да въз­ник­не же­ла­ние да скъ­са от­но­ше­ни­я­та с един или ня­кол­ко чле­но­ве на се­мейс­т­во­то, но не се ре­ша­ва да го нап­ра­ви, по­ра­ди чув­с­т­во­то на ви­на. Той не се ос­ме­ля­ва да вле­зе в от­к­ри­то про­ти­во­пос­та­вя­не, умо­ря­ва си и из­па­да в уни­ние. Не мо­же да по­лу­чи то­ва, ко­е­то му е не­об­хо­ди­мо, но и не го­во­ри за него. То­зи чо­век тряб­ва да за­е­ме сво­е­то мяс­то в се­мейс­т­во­то сам­с­то­я­тел­но, без да очак­ва дру­ги­те да му по­мог­нат да нап­ра­ви то­ва.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Ако стра­даш от брон­хит тряб­ва да за­поч­неш да се от­на­сяш към жи­во­та по-ра­дос­т­но и прос­то. Не си зас­лу­жа­ва та­ка сил­но да пре­жи­вя­ваш случ­ва­що­то се в тво­е­то се­мейс­т­во. Тряб­ва да раз­бе­реш, че не съ­щес­т­ву­ва се­мейс­т­во, в ко­е­то ви­на­ги ца­ри аб­со­лют­но съг­ла­сие. Въз­г­ле­ди­те на чле­но­ве­те на тво­е­то се­мейс­т­во мо­гат да се раз­ли­ча­ват от тво­и­те и то­ва е на­пъл­но нор­мал­но. Вмес­то да при­е­маш ста­ва­що­то близ­ко до сър­це­то си, се пос­та­рай да жи­ве­еш как­то счи­таш за не­об­хо­ди­мо и не се под­да­вай на вли­я­ни­е­то на дру­ги хо­ра, да­же, ако то­ва са чле­но­ве­те на тво­е­то се­мейс­т­во. Не тряб­ва да уни­ваш, а да се съп­ро­тив­ля­ваш при то­ва без ни­как­во чув­с­т­во за ви­на. Тряб­ва да за­е­меш сво­е­то мяс­то, сво­я­та те­ри­то­рия. Пос­та­рай се при то­ва да ува­жа­ваш пра­во­то на дру­ги­те хо­ра да жи­ве­ят та­ка как­то им се ис­ка.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка и зак­лю­че­ние

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |