Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Понеделник, 09 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow Б arrow БУ­ЛИ­МИЯ
БУ­ЛИ­МИЯ Печат Е-мейл
14 апр 2011
Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     При бу­ли­ми­я­та чо­век пос­то­ян­но из­пит­ва не­кон­т­ро­ли­ру­ем глад, яде трес­ка­во и твър­де мно­го.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Та­зи бо­лест има съ­щия ха­рак­тер как­то и ано­рек­си­я­та, но ос­вен то­ва бол­ни­ят от бу­ли­мия не­на­виж­да сво­я­та май­ка. Ано­рек­си­я­та е свър­за­на със стра­ха да не бъ­деш от­х­вър­лен, а бу­ли­ми­я­та е свър­за­на със стра­ха да не бъ­деш изос­та­вен. Бу­ли­мията обик­но­ве­но се раз­ви­ва в чо­век, кой­то ис­ка да се от­къс­не от своя­та май­ка, но по ня­как­ви при­чи­ни не мо­же да нап­ра­ви то­ва и из­па­да в дру­га­та край­ност, то­ест за­поч­ва да из­пит­ва нуж­да от пос­то­ян­но­то й при­със­т­вие. В та­къв чо­век мно­го чес­то въз­ник­ва усе­ща­не­то, че не­го­ва­та май­ка се стре­ми да за­е­ме ця­ло­то мяс­то в ду­ша­та му, из­т­лас­к­вай­ки при то­ва лю­бов­та към ба­ща­та.

     Тъй ка­то бу­ли­ми­я­та е за­гу­ба на кон­т­рол над се­бе си, ло­гич­но е да се пред­по­ло­жи, че бол­ни­ят от бу­ли­мия сдър­жа в се­бе си лю­бов­та и ува­же­не­то към май­ка­та, а съ­що та­ка не ис­ка да приз­нае же­на­та в нея. Кой­то и да е той – мъж или же­на, та­ко­ва от­но­ше­ние към май­ка­та му пре­чи да ус­та­но­ви кон­такт със свое­то жен­с­ко на­ча­ло. То­ва от­но­ше­ние е ха­рак­тер­но за хлад­ни и жес­то­ки хо­ра, ко­и­то са из­гу­би­ли кон­такт със сво­и­те пот­реб­нос­ти и не си поз­во­ля­ват да ре­а­ли­зи­рат сво­и­те же­ла­ния.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Ако стра­даш от бу­ли­мия е въз­мож­но в дет­с­т­во­то или юно­шес­т­во­то да си ре­шил, че тво­я­та май­ка за­е­ма твър­де мно­го мяс­то в жи­вота ти или, че ти за­е­маш твър­де мно­го мяс­то в ней­ния жи­вот. Ня­как­ва част от те­бе от­х­вър­ля май­ка ти, а дру­га част се бои да не бъ­де изос­та­ве­на. При по­ре­ден прис­тъп от бу­ли­мия, та­зи вто­ра част се ста­рае да на­вак­са всич­ко­то оно­ва вре­ме, в те­че­ние на ко­е­то пър­ва­та част е иг­но­ри­ра­ла май­ка­та.

     Мно­го ве­ро­ят­но е по ня­как­ви при­чи­ни да из­пит­ваш срам пред май­ка­та. Тряб­ва мно­го вни­ма­тел­но да про­а­на­ли­зи­раш свои­те ре­ак­ции към нея и да се пос­та­ра­еш мак­си­мал­но да се раз­к­рие­ш. Ще раз­бе­реш, че тя е из­пит­ва­ла съ­щи­те проб­ле­ми ка­то теб по от­но­ше­ние на ро­ди­те­ля си от твоя пол, а съ­що та­ка, че тя те оби­ча мно­го по­ве­че от­кол­ко­то ти мис­лиш. При­чи­на­та за проб­ле­ма не е то­ва, ко­е­то се е слу­чи­ло с тво­я­та май­ка или меж­ду вас два­ма­та, а в тво­е­то от­но­ше­ние към то­ва съ­би­тие.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка и зак­лю­че­ние

            Съ­що­то ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |