Кой е тук?
В момента 1 гост онлайн
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Сряда, 18 септември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow У arrow БУР­СИТ
БУР­СИТ Печат Е-мейл
14 апр 2011
Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Бур­си­тът е въз­па­ле­ние на око­лос­тав­ни­те ли­га­вич­ни кап­су­ли. Най-чес­то бур­си­тът въз­ник­ва в ла­кът­на­та, ра­мен­на­та и по­ня­ко­га в ко­лян­на­та ста­ви. Не­го­ви­те сим­то­ми са яс­но от­г­ра­ни­чен оток, елас­ти­чен на пи­па­не и твър­де бо­лез­нен, а съ­що та­ка за­чер­вя­ва­не и по­ви­ша­ва­не на тем­пе­ра­ту­ра­та на за­сег­на­ти­те мес­та. В за­ви­си­мост от то­ва къ­де въз­ник­ва бур­си­тът, виж съ­що ста­ти­и­те РА­МО (БОЛ­КА), ЛА­КЪТ (БОЛ­КА) и КО­ЛЯ­НО (БОЛ­КА).

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     То­ва за­бо­ля­ва­не обик­но­вен­но въз­ник­ва в чо­век, кой­то ис­ка да уда­ри ня­ко­го, но сдър­жа гне­ва си. Най-чес­то то­ва е чо­век, кой­то се стре­ми към съ­вър­шен­с­т­во във всич­ко, до­ри и в дреб­ни­те не­ща. Той не си раз­ре­ша­ва да про­я­ви гняв и то­зи гняв се нат­руп­ва в ста­ви­те, ко­и­то са свър­за­ни със си­ту­а­ци­я­та. Ако чо­век ис­ка да уда­ри с ръ­ка или да на­ру­гае ня­ко­го, пред ко­го­то се чув­с­т­ва от­го­во­рен, бур­ситът въз­ник­ва в ра­мо­то, ако той би пред­по­чел да го рит­не, то бур­ситът въз­ник­ва в ко­ля­но­то. Ко­га­то то­ва е свър­за­но по ня­ка­къв на­чин със спорт, въз­па­ле­ни­е­то въз­ник­ва в ла­къ­тя. Бур­си­тът чес­то се сре­ща у хо­ра, ко­и­то из­пит­ват гняв при удар на топ­ка – по вре­ме на иг­ра на голф, бейз­бол и т. н., а съ­що при хо­ра, ко­и­то се сър­дят на се­бе си за то­ва, че не мо­гат да се при­е­мат та­ки­ва как­во­то са.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Бур­си­тът ти го­во­ри, че не тряб­ва да из­пус­каш си­ту­а­ци­я­та. То­ва не оз­на­ча­ва, че си длъ­жен вед­на­га да идеш и да уда­риш ня­ко­го – по-ско­ро тряб­ва да из­ра­зиш сво­и­те чув­с­т­ва и же­ла­ния. Ако ти са­мо се оп­лак­ваш от съд­ба­та и се са­мо­съ­жа­ля­ваш, то­ва ня­ма да по­доб­ри си­ту­а­ци­я­та и ня­ма да те из­ба­ви от стра­да­нията.

     Спом­ни си при­ме­ра, кой­то пре­ве­дох в на­ча­ло­то на та­зи кни­га: ста­ва­ше въп­рос за же­на, ко­я­то про­у­мя­ла, че по­ве­че не е за­дъл­же­на да се от­на­ся към иг­ра­та на те­нис ка­то към спор­т­но съ­рев­но­ва­ние от све­то­вен ма­щаб. Тя ре­ши­ла да иг­рае са­мо за соб­с­т­ве­но удо­вол­с­т­вие. По-ра­но та­зи же­на из­пит­ва­ла гняв все­ки път, ко­га­то иг­ра­е­ла в двой­ка и пар­т­ньор­ка­та й я уп­рек­ва­ла за­то­ва, че иг­рае ло­шо и по­ра­ди та­зи при­чи­на ряд­ко пе­че­лят. Тя пос­то­я­но се уп­рек­ва­ла в ме­ко­та и сла­бо­во­лие, тъй ка­то не се ре­ша­ва­ла да за­я­ви, че ис­ка да иг­рае те­нис са­мос­то­я­тел­но, прос­то за удо­вол­с­т­вие. Ко­га­то ре­ши­ла да се от­ка­же от иг­ра­та по­лу­чи­ла бур­сит (зато­ва, за­щото бур­си­тът е въз­ник­нал след ка­то е ре­ши­ла да из­бя­га от проб­ле­ма, че­те­те на стр. 19). Всич­ко, ко­е­то тряб­ва­ло да нап­ра­ви та­зи же­на би­ло да из­ка­же сво­и­те изис­к­ва­ния. Кой знае мо­же би то­ва би се ха­ре­са­ло на ней­ни­те пар­т­ньор­ки?

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка и зак­лю­че­ние

            Съ­щи­те ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |