Кой е тук?
В момента 1 гост онлайн
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Сряда, 18 септември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow У arrow БЪБ­РЕ­ЦИ (ПРОБ­ЛЕ­МИ)
БЪБ­РЕ­ЦИ (ПРОБ­ЛЕ­МИ) Печат Е-мейл
14 апр 2011
Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Бъб­ре­ци­те са ор­га­ни, чи­я­то фун­к­ция се със­тои в из­веж­да­не­то от ор­га­низ­ма на край­ни­те про­дук­ти от об­мя­на­та на ве­щес­т­ва­та (ури­на, пи­коч­на ки­се­ли­на, жлъч­ни пиг­мен­ти и т. н.) и ак­тив­но учас­тие в из­веж­да­не­то на чуж­ди съ­е­ди­не­ния ( в час­т­ност ле­кар­с­т­ва и ток­сич­ни ве­щес­т­ва). Бъб­ре­ци­те иг­ра­ят ос­нов­на ро­ля в под­дър­жа­не­то на обе­ма и ос­мо­тич­но­то на­ля­га­не на теч­нос­ти­те в чо­веш­ко­то тя­ло. Те имат мно­го сло­жен стро­еж, за­то­ва с тях са свър­за­ни мно­жес­т­во проб­ле­ми от раз­но­ро­ден ха­рак­тер.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Тъй ка­то бъб­ре­ци­те под­дър­жат обе­ма и на­ля­га­не­то на теч­нос­ти­те в чо­веш­ко­то тя­ло, проб­ле­ми­те с тях го­во­рят за на­ру­ше­ние на емо­ци­о­нал­но­то рав­но­ве­сие. Чо­век про­я­вя­ва не­дос­та­тъч­на раз­съ­ди­тел­ност или нес­по­соб­ност за взе­ма­не на ре­ше­ния при удов­лет­во­ря­ва­не на сво­и­те пот­реб­нос­ти. Ка­то пра­ви­ло то­ва е мно­го емо­ци­о­на­лен чо­век, кой­то твър­де мно­го се без­по­кои за дру­ги­те.

     На­ру­ше­ни­я­та на ра­бо­та­та на бъб­ре­ци­та по­каз­ва съ­що, че чо­век чо­век се чув­с­т­ва не­дос­та­тъч­но спо­со­бен или да­же без­си­лен в сво­я­та сфе­ра на дей­ност или по от­но­ше­ние на друг чо­век. В труд­ни си­ту­а­ции в не­го чес­то въз­ник­ва усе­ща­не за нес­п­ра­вед­ли­вост­та на случ­ва­що­то се. То­ва мо­же да бъ­де чо­век, твър­де сил­но под­ло­жен на вли­я­ни­е­то на дру­ги­те и в стре­ме­жа да им по­мог­не, пре­неб­рег­ва сво­и­те соб­с­т­ве­ни ин­те­ре­си. Той не е спо­со­бен да раз­бе­ре, кое за не­го е доб­ро и кое – ло­шо. Скло­нен е да иде­а­ли­зи­ра си­ту­а­ции и хо­ра, за­то­ва из­пит­ва сил­но ра­зо­ча­ро­ва­ние, ко­га­то очак­ва­ни­я­та му не се оп­рав­да­ват. В слу­чай на неус­пех той е скло­нен да кри­ти­ку­ва си­ту­а­ци­и­те и хо­ра­та, об­ви­ня­вай­ки ги в нес­п­ра­вед­ли­вост. Жи­во­тът на та­къв чо­век мно­го ряд­ко се сти­ча бла­го­по­луч­но, тъй ка­то въз­ла­га на дру­ги­те твър­де го­ле­ми на­деж­ди.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Кол­ко­то по-се­ри­о­зен е проб­ле­мът с бъб­ре­ци­те, тол­ко­ва по-бър­зо и ре­ши­тел­но тряб­ва да се дейс­т­ва. Тво­е­то тя­ло ис­ка да ти по­мог­не да въз­с­та­но­виш кон­такта с тво­я­та вът­реш­на си­ла и ти каз­ва, че мо­жеш да се спра­виш с труд­ни си­ту­а­ции не по-зле от дру­ги­те хо­ра. Счи­тай­ки жи­во­та за нес­п­ра­вед­лив, ти не да­ваш на вът­реш­ната си си­ла да се про­я­ви. Гу­биш твър­де мно­го енер­гия за срав­ня­ва­не с дру­ги­те и кри­ти­ка.

     Ло­шо из­пол­з­ваш сво­я­та чув­с­т­ви­тел­ност; ак­тив­на­та ум­с­т­ве­на дей­ност те зас­та­вя да из­пит­ваш мно­жес­т­во емо­ции, ли­ша­ва те от ду­шев­но рав­но­ве­сие и раз­съ­ди­тел­ност, ко­и­то са ти та­ка не­об­хо­ди­ми в труд­ни си­ту­а­ции. На­у­чи се да виж­даш хо­ра­та та­ки­ва, как­ви­то са без да съз­да­ваш в сво­е­то въ­об­ра­же­ние иде­ал­ни об­ра­зи. Кол­ко­то по-мал­ки са очак­ва­ни­я­та ти, тол­ко­ва по-ряд­ко ще въз­ник­ва в теб чув­с­т­во на нес­п­ра­вед­ли­вост.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |