Кой е тук?
В момента 1 гост онлайн
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Сряда, 18 септември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow У arrow БЯ­ЛО ТЕ­ЧЕ­НИЕ
БЯ­ЛО ТЕ­ЧЕ­НИЕ Печат Е-мейл
14 апр 2011
Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Бя­ло­то те­че­ние пред­с­тав­ля­ва от­де­ля­не­то на обил­ни бе­лез­ни­ка­ви сек­ре­ти от вла­га­ли­ще­то. Те­зи сек­ре­ти имат ки­се­ла ми­риз­ма, при­ли­чат на пре­се­че­но мля­ко и пре­диз­вик­ват сил­но па­ре­не във вла­га­ли­ще­то. Те обик­но­ве­но са приз­нак на ня­ка­къв въз­па­ли­те­лен про­цес там; въз­па­ле­ни­е­то ма­же да бъ­де пре­диз­ви­ка­но от ин­фек­ция, па­ра­зи­ти или най-чес­то от гъ­бич­ка­та Candida Albicans (виж ста­ти­я­та КАН­ДИ­ДО­ЗА).

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Же­на­та, стра­да­ща от то­зи сим­п­том, из­пит­ва ня­ка­къв гняв, свър­зан със сек­су­ал­ни­те вза­и­мо­от­но­ше­ния. Тя се чув­с­т­ва из­лъ­га­на в то­ва от­но­ше­ние. Об­ви­ня­ва своя сек­су­а­лен пар­т­ньор, че е из­вън­ред­но на­по­рист или се­бе си в твър­де го­ля­ма по­дат­ли­вост и нес­по­соб­ност да ка­же “не”.

     Та­зи же­на е влас­т­на и се ядос­ва от то­ва, че не й се от­да­ва да кон­т­ро­ли­ра не­що от своя жи­вот. Ос­вен то­ва, тя се чув­с­т­ва ви­нов­на, тъй ка­то счи­та сек­са за не­що мръс­но. Би ис­ка­ла да я счи­тат за бя­ла (не­вин­на).

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     То­зи сим­п­том го­во­ри, че е вре­ме да из­ме­ниш сво­е­то от­но­ше­ние към сек­са. Твър­де чес­то не си поз­во­ля­ваш да се за­ни­ма­ваш със секс, ко­га­то тво­е­то тя­ло го ис­ка. Дър­жи те в нап­ре­же­ние тво­ят об­раз на мис­ле­не. Пос­та­рай се да въз­п­ре­меш сек­са ка­то спо­соб да се от­пус­неш и ве­ро­ят­но от­но­ше­ни­я­та ти с пар­т­ньо­ра ще се по­доб­рят. То­ва раз­би­ра се не оз­на­ча­ва, че тряб­ва да каз­ваш ви­на­ги “да” на пар­т­ньо­ра си; прос­то си раз­ре­ши пра­во­то да по­лу­чиш удо­вол­с­т­вие от сек­са и приз­най без страх, че тво­ят пар­т­ньор те из­пол­з­ва или има власт над теб. Раз­бе­ри, че в удо­вол­с­т­ви­е­то от сек­са ня­ма ни­що мръс­но, на­ли по­ло­ви­ят акт е спо­соб на об­щу­ва­не и сли­ва­не с лю­би­мия чо­век.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка и зак­лю­че­ние

            Съ­що­то ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |