Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Понеделник, 09 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow Б arrow БЯС
БЯС Печат Е-мейл
14 апр 2011
Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Бя­сът е мно­го опас­но ви­рус­но за­бо­ля­ва­не при жи­вот­ни­те. За съ­жа­ле­ние, ви­ру­сът на бя­са мо­же да се пре­да­ва от жи­вот­но на чо­век чрез слюн­ка­та на бол­но жи­вот­но и глав­но при ухап­ва­не, как­то и от чо­век на чо­век. Бя­сът пре­диз­вик­ва теж­ко по­ра­же­ние на нер­в­на­та сис­те­ма, сим­п­то­ми на ко­е­то се явя­ват дви­га­тел­на въз­бу­да, раз­д­раз­ни­тел­ност, аг­ре­сив­ност и па­ра­ли­за.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Чо­ве­кът, ко­го­то е уха­па­ло бол­но­то жи­вот­но, до­то­га­ва из­вес­т­но вре­ме е бил вбе­сен във връз­ка с ня­как­ви неп­ри­ят­ни съ­би­тия. Той е сдър­жал то­ва в се­бе си до­то­га­ва, до­ка­то то­ва не го е па­ра­ли­зи­ра­ло до тол­ко­ва, че по­ве­че не мо­же да жи­вее по ста­ро­му и да се за­ни­ма­ва със все­кид­нев­на­та си дей­ност.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Бя­сът го­во­ри за то­ва, че вед­на­га тряб­ва да си поз­во­лиш да про­я­виш сво­я­та ярост, да я из­пус­неш на по­вър­х­ност­та, ма­кар мно­го да се бо­иш да нап­ра­виш то­ва. Ве­ро­ят­но доб­ре уме­еш да сдър­жаш чув­с­т­вата си, осо­бе­но гне­ва и ярос­та. На­вяр­но в детс­т­во­то са ти вну­ши­ли, че да про­я­вя­ваш гняв е ло­шо. Бя­сът го­во­ри за то­ва, че из­пит­ваш сил­на ду­шев­на бол­ка и се ядос­ваш на ня­ко­го, кой­то те драз­ни и ко­го­то ти счи­таш за аг­ре­си­вен.

     Тво­е­то тя­ло ти каз­ва, че си дос­тиг­нал пре­де­ла на сво­и­те въз­мож­нос­ти и по­ве­че не мо­жеш да се кон­т­ро­ли­раш. По­чус­т­вай със­т­ра­да­ние към се­бе си и си раз­ре­ши да про­я­виш сво­и­те емо­ции. Съ­що та­ка нас­то­я­тел­но ти пре­по­ръч­вам да пре­ми­неш всич­ки ета­пи на ис­тин­с­ко оп­ро­ще­ние, опи­са­ни в края на та­зи кни­га.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка и зак­лю­че­ние

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /home/fspeid/public_html/broqch/var/access.php on line 74