Кой е тук?
В момента 1 гост онлайн
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Неделя, 15 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow В arrow ВРО­ДЕ­НИ ПО­РО­ЦИ
ВРО­ДЕ­НИ ПО­РО­ЦИ Печат Е-мейл
14 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Вро­де­ният по­рок е вро­де­на ано­ма­лия на ор­га­ни и тъ­ка­ни.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Да се от­к­рие най-точ­на­та при­чи­на за вро­де­ния по­рок е мно­го труд­но, тъй ка­то в по­ве­че­то слу­чаи тя тряб­ва да се тър­си в ми­на­ли жи­во­ти. Ро­ди­те­ли­те не тряб­ва да счи­тат, че са ви­нов­ни за всич­ко. Ако то­зи по­рок се пре­да­ва по нас­лед­с­т­во, про­че­ти ме­та­фи­зич­но­то обяс­не­ние за нас­лед­с­т­ве­ни­те бо­лес­ти в на­ча­ло­то на та­зи кни­га, в раз­де­ла До­пъл­ни­тел­ни обяс­не­ния. Вро­де­ния­т по­рок учи на бе­зус­лов­на лю­бов как­то са­ми­я бо­лен, та­ка и не­го­ви­те близ­ки. Та­зи лю­бов по­ма­га на хо­ра­та да ви­дят чо­веш­ка­та ин­ди­ви­ду­ал­ност на бол­ния, ко­я­то се крие зад не­го­вия вро­ден по­рок.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Ако имаш ня­ка­къв вро­ден фи­зи­чес­ки не­дос­та­тък, раз­бе­ри, че ти си го из­б­рал още пре­ди сво­е­то раж­да­не. Раз­бе­ри, съ­що та­ка, че ни­що не ти пре­чи да жи­ве­еш хар­мо­ни­чен жи­вот, тъй ка­то хар­мо­ни­я­та из­ли­за от тво­я­та ду­ша. В то­зи свят ня­ма ни­що не­въз­мож­но.

     Съв­ре­мен­на­та хи­рур­гия се спра­вя с мно­жес­т­во вро­де­ни фи­зи­чес­ки не­дъ­зи, но ти тряб­ва да раз­бе­реш, че не е най-важ­но­то да при­ве­деш в по­ря­дък своя фи­зи­чес­ки об­лик. Най-важ­но­то е да дос­тиг­неш бе­зус­лов­на­та лю­бов, то­ест да си да­деш пра­во­то да бъ­деш та­къв, ка­къв­то си в дейс­т­ви­тел­ност и да раз­бе­реш, че тя­ло­то не е ни­що по­ве­че ос­вен об­вив­ка на ду­ша­та. Тряб­ва съ­що да се от­бе­ле­жи зна­че­ни­е­то на час­ти­те от тя­ло­то, в ко­и­то се е по­я­вил вро­де­ният по­рок.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |