Кой е тук?
В момента 8 госта онлайн
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Петък, 06 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow Г arrow ГРИВ­НЕ­НА СТА­ВА
ГРИВ­НЕ­НА СТА­ВА Печат Е-мейл
15 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Грив­не­на­та ста­ва е ста­ва, съ­е­ди­ня­ва­ща кит­ка­та с пред­миш­ни­ца­та. Грив­не­на­та ста­ва чес­то стра­да в ре­зул­тат на раз­лич­ни трав­ми, тъй ка­то е слож­на и чув­с­т­ви­тел­на ста­ва. С нея са свър­за­ни проб­ле­ми, ка­то БОЛ­КА, НА­ВЯХ­ВА­НЕ, СЧУП­ВА­НЕ, БЛО­КИ­РОВ­КА В ОБ­ЛАСТ­ТА НА КАР­ПАЛ­НИЯ ТУ­НЕЛ.

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     Тъй ка­то вся­ка ста­ва сим­во­ли­зи­ра гъв­ка­вост, проб­ле­ми­те с грив­не­на­та ста­ва го­во­рят за то­ва, че чо­век про­я­вя­ва не­дос­та­тъч­на гъв­ка­вост, ко­га­то ре­ша­ва да из­пол­з­ва ръ­це­те си. Той не си поз­во­ля­ва да пра­ви с тях то­ва, ко­е­то же­лае стра­ху­вай­ки се, че мо­же да не се ока­же на ви­со­та или да сбър­ка. В ре­зул­тат из­пол­з­ва сво­и­те ръ­це за не­що дру­го, опит­вай­ки се по­не та­ка да до­ка­же зна­чи­моста си. То­зи чо­век е мно­го взис­ка­те­лен към се­бе си и да­же мо­же да мис­ли, че е не­дос­то­ен да из­пъл­ня­ва ра­бо­та­та, ко­я­то ис­тин­с­ки му ха­рес­ва: из­пит­ва ви­на, ко­га­то пра­ви то­ва, ко­е­то ис­ка. Ка­то пра­ви­ло, та­къв чо­век ра­бо­ти уеди­не­но, по­ла­гай­ки мно­го уси­лия.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Тво­е­то тя­ло ти съ­об­ща­ва, че на­чи­нът ти на мис­ле­не е ли­шен от гъв­ка­вост. Ако смя­таш, че си не­дос­то­ен да се за­ни­ма­ваш с то­ва, ко­е­то ти ха­рес­ва, то тво­е­то тя­ло ти каз­ва, че то­ва не е та­ка. Про­ти­во­по­лож­но­то е съ­що спра­вед­ли­во: ако счи­таш, че ня­кой те из­пол­з­ва или лъ­же в тво­я­та сфе­ра на дей­ност, то тво­е­то тя­ло ти каз­ва, че не си прав. Вся­ка ра­бо­та тряб­ва да се из­върш­ва с лю­бов, а не от страх, чув­с­т­во за ви­на или ня­как­ви смет­ки. Ос­вен то­ва дяс­на­та грив­не­на ста­ва е свър­за­на със спо­соб­ност­та ти да да­ваш, а ля­ва­та със спо­соб­ност­та да при­е­маш. Проб­ле­ми­те с грив­не­ни­те ста­ви го­во­рят за то­ва, че тряб­ва да се от­пус­неш и да ра­бо­тиш с лю­бов, тър­пе­ние и приз­на­ние. Длъ­жен си съ­що та­ка да поз­во­лиш на дру­ги­те да ти по­ма­гат с дейст­вие или съ­вет.

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |