Кой е тук?
Приятели
Монтана днес


kazanlak-bg info

 Адмирал Маркетс
Имоти
Новини
Наш банер

Психология журнал
вземи кода
Понеделник, 09 декември, 2019 г.
EnglishБългарски
Потребител
Парола
Запомни ме   Парола?
Начало arrow СОМАТИКА arrow Д arrow ДИС­Т­РО­ФИЯ МУС­КУЛ­НА
ДИС­Т­РО­ФИЯ МУС­КУЛ­НА Печат Е-мейл
15 апр 2011

Фи­зи­чес­ка бло­ки­ров­ка

     Дис­т­ро­фи­я­та е на­ру­ше­ние на хра­не­не­то на ор­ган или ця­ла ана­то­мич­на об­ласт и вся­как­ви свър­за­ни с то­ва из­ме­не­ния. Дист­ро­фи­я­та чес­то во­ди до ат­ро­фия (зна­чи­тел­но на­ма­ля­ва­не на обе­ма и тег­ло­то) или хи­пер­т­ро­фия (зна­чи­тел­но уве­ли­че­ние на обе­ма).

Емо­ци­о­нал­на бло­ки­ров­ка

     При то­ва за­бо­ля­ва­не чо­век из­губ­ва кон­т­рол над сво­и­те мус­ку­ли. На ме­та­фи­зич­но ни­во то­ва оз­на­ча­ва, че чо­век е па­ра­ли­зи­ран от сво­о­ето ми­на­ло. Той дос­ти­га пре­де­ли­те на въз­мож­нос­тите си и прос­то не е в със­то­я­ние да дейс­т­ва. В та­къв чо­век чес­то въз­ник­ва не­о­съз­нат стре­меж към са­мо­раз­ру­ше­ние, той иг­рае ролята на жер­т­ва, за да прив­ле­че вни­ма­ни­е­то към се­бе си. Ста­рае се да кон­т­ро­ли­ра и скри­ва то­зи ас­пект на лич­ност­та си. Лес­но се при­ни­зя­ва и не се це­ни, не се оби­ча и ряд­ко мис­ли за се­бе си ху­ба­ви не­ща, за­то­ва е скло­нен да счи­та, че не­го­во­то щас­тие за­ви­си от дру­ги.

Мен­тал­на бло­ки­ров­ка

     Ако стра­даш от дис­т­ро­фия, тво­е­то тя­ло ти из­п­ра­ща важ­но и спеш­но съ­об­ще­ние: тряб­ва да се на­у­чиш да оби­чаш се­бе си, а не да очак­ваш дру­ги­те да те за­о­би­чат. До днеш­ния ден си счи­тал, че бо­лес­ти­те и проб­ле­ми­те са пра­вил­ния и един­с­т­вен на­чин да се до­бе­реш до вни­ма­ни­е­то и лю­бов­та на дру­ги хо­ра. Се­га си длъ­жен да се из­ба­виш от та­зи ми­съл. Ни­ма не си го­тов да по­пад­неш в пъл­на за­ви­си­мост от дру­ги хо­ра и сис­те­ми са­мо, за да по­лу­чиш по-го­ля­мо вни­ма­ние? Ти ще пос­тъ­пиш зна­чи­тел­но по-мъд­ро, ако се на­у­чиш да це­ниш соб­с­т­ве­ни­те си спо­соб­нос­ти и ус­пе­еш да на­ка­раш дру­ги­те да ги оце­нят. Виж съ­що ста­ти­я­та МУС­КУ­ЛИ (ПРОБ­ЛЕ­МИ).

Ду­хов­на бло­ки­ров­ка

            Съ­що ка­то при АБ­ЦЕС.

 
< Предишна   Следваща >
EnglishБългарски
  Уеб сайт и оптимизация- ДоБГ |